دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 1-130 

مقاله پژوهشی

1. قداست و نمودهای آن در بودیسمِ مهایانه

صفحه 7-28

سجاد دهقانزاده؛ حسن نامیان


5. تأثیر کهانت بر پیدایش متنبیان صدر اسلام

صفحه 87-105

راضیه سیروسی؛ محمد حسن الهی زاده