اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

مذاهب فقهی دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

www.urd.ac.ir
adyanurd.ac.ir

مدیر کل نشریات

دکتر سید محمد مهدی حسین پور

مذاهب کلامی استادیار گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

smm.hosseinpoorurd.ac.ir
0000-0001-7485-0372

سردبیر

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

فلسفه دین استاد، گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

adyanurd.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر سید محمد مهدی حسین پور

مذاهب کلامی دانش آموخته دکتری مذاهب کلامی

mfz1378yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

استاد، گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

adyanurd.ac.ir

دکتر اسحاق طاهری

فلسفه و کلام استاد، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران.

mulibnkhagmail.com

دکتر محمد مهدی علیمردی

دانشیار گروه ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

alimurd.ac.ir

دکتر ابوالفضل محمودی

ادیان و عرفان دانشیار، گروه ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

a-mahmoudisrbiau.ac.ir

دکتر احمدرضا مفتاح

ادیان ابراهیمی دانشیار، گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

meftahurd.ac.ir

دکتر همایون همتی

ادیان و عرفان استاد گروه ادیان و عرفان دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی

drhematiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Johannes Niehoff-Panagiotidis

مطالعات بیزانس استاد موسسه فیلولوژی یونانی و لاتین، برلین، آلمان.

www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we02/institut/mitarbeiter/Professoren/niehoffp/index.html
jnpzedat.fu-berlin.de

Joseph Progler

مطالعات اسلامی استاد مطالعات اسلامی دانشگاه ریتسومیکان، ژاپن

jproglerapu.ac.jp

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com