بررسی بسترهای اجتماعی کتاب مکاشفه یوحنّا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته ادیان و عرفان، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کتاب مکاشفه یوحنّا، از مجموعه متون آپوکالیپسی در سنت یهودی‌مسیحی است که درون‌مایه اصلی‌شان رویدادهای مربوط به پایانِ زمان است. از موضوعات محل توجه محققان، وجه اشتراک تمامی این متون در اشاره به شرایط اجتماعی دوره زمانی‌شان است که از آن با عنوان «شرایط بحران» یاد می‌شود. نویسنده کتابمکاشفه نیز در نخستین بخش آن، یعنی «نامه‌ها به کلیساهای آسیا»، به شرایط اجتماعی مسیحیان روزگار خود در اواخر سده نخست میلادی، که در هفت شهر آسیای صغیر ساکن بودند، اشاراتی دارد. برخی از اشارات ضمنی و آشکار نویسنده در متن نامه‌ها بر این دلالت دارد که مسیحیان آن مناطق از لحاظ اجتماعی و نیز از لحاظ پایداری بر اعتقادات دینی‌شان (از منظر نویسنده) در وضعیت نامطلوبی به سر می‌بردند. در این مقاله می‌کوشیم با استفاده از متن نامه‌ها و برخی شواهد تاریخی دلایل پدیدآمدن چنین شرایطی برای مسیحیان آن منطقه را بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of The Social Backgrounds of The Book of Revelation

نویسندگان [English]

  • Azadeh Rezaei 1
  • Fatemeh Lajevardi 2
1 PhD Candidate in Religions and Mysticism Studies, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Tehran
2 Associate Professor, Department of Religions and Mysticism, Faculty of Law, Theology and Political Sciennce, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

The Book of Revelation is among the apocalyptic texts (in the Jewish-Christian traditions) whose major theme is the events of the end time. One of the subjects of interest to researchers is the commonality among all these texts in pointing to the social situation in their era referred to as “crisis situation”. Along the same lines, The Book of Revelation ‘s author refers in the first chapter, “letters to seven churches of Asia”, to the social situation of Christians of his time in late first century AD, who inhabited seven cities of Asia Minor. Some of author’s direct and indirect references signify that socially and in terms of adherence to their religious beliefs the Christians in those areas were in an undesirable state. Using the letters and some historical evidence, this article tries to examine the reasons for that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the crisis situation
  • letters to seven churches of Asia
  • the Romans
  • the Jews
  • the Nicolaitans
کتاب مقدس (2012). ترجمه انجمن کتاب مقدس ایران.

عهد جدید (نسخه اورشلیم) (1387). ترجمه: پیروز سیّار، تهران: نشر نی.

Applebaum, S. (1974 a). “Jewish Diaspora”, in: S. Saffari and M. Stern (eds.), Jewish People in the First Century, Vol. 1, Assen: Netherlands.

Applebaum, S. (1974 b). “Organization of the Jewish Communities in the Diaspora”, in: S. Saffari and M. Stern (eds.), Jewish People in the First Century, Vol. 1, Assen: Netherlands.

Applebaum, S. (1974 c). “Legal Status of the Jewish Communities in the Diaspora”, in: S. Saffari and M. Stern (eds.), Jewish People in the First Century, Vol. 1, Assen: Netherlands.

Aune, David E. (1983). Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World, Grand Rapids: William B. Eerdmans Company.

Aune, David E. (1997). Revelation 1-5: Word Biblical Commentary 52A, Dallas: TX, Word Books Publisher.

Beckwith, Isbon T. (1919). Apocalypse of St. John, New York: The MacMillian Company.

Berger, A. (1953). Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia: American Philosophical Society.

Canfield, Leon Hardy (1913). Early Persecutions of the Christians, New York: Columbia University Press.

Clement of Alexandria (1885). “Stromata”, Apostolic Fathers, Translated by Joseph Barber Lightfoot, Vol. 1, Part 1, London: The MacMillian Company.

Collins, John J. (1984). Daniel with an Introduction to Apocalyptic Literature, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company.

Collins, John J. (1979). “Introduction” Semeia 14: Morphology of a Genre, Missoula: Scholars.

Euripides (2005). The Bacchae, translated by Gilbert Murray, San Diego: Icon Group International.

Eusebius (1950).  Ecclesiastical History, Translated by Kirsopp Lake, Vol. 1, Part 3, London: William Heinemann.

Harnack, Adolf (1923). “Sect of the Nicolaitans and Nicolaus, the Deacon in Jerusalem”, in: Journal of Religion, Vol. 3, No. 4.

Irenaeus (1913). “Against Heresies”, in: A. Roberts and J. Danoldson (eds.), in: Apostolic Fathers, New York: The MacMillian Company.

Johnson, Sherman E. (1958) “Early Christianity in Asia Minor”, in: Journal of Biblical Literature, Vol. 77, No. 1, pp. 1-17.

Koester, Helmut (2000). History and Literature of Early Christianity, Vol. 2, Berlin: Walter De Gruyter & Co.

Kraemer, Ross S. (1989). “On the Meaning of the Term “Jew” in Greco-Roman inscriptions”, in: The Harvard Theological Review, Vol. 82, No. 1, pp. 35-53.

Liddle, H. G.; Scott, R.; Jones, H. S. A (1996). Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon Press.

Pionius (1907). “Martyrdom of Polycarp”, in: Apostolic Fathers, translated by J. B. Lightfoot, London: John Murray, Albemarle Street.

Ramsay, William (1890). Historical Geography of Asia Minor, London: John Murray, Albemarle Street.

Rostovtzeff, M. (1957). Social and Economic History of the Roman Empire, Vol. 1, New York: Oxford University Press.

Thompson, Leonard (1990). Book of Revelation: Apocalypse and Empire, New York: Oxford University Press.

Trebilco, Paul (1991). Jewish Communities in Asia Minor, Cambridge: Cambridge University Press.

Trites, Allison A. (1973). “μάρτυς and Martyrdom in the Apocalypse: A Semantic Study”, in: Nouvum Testamentum, Vol. 15.

Yarbro Collins, Adela (1979). “Early Christian Apocalypses”, in: Semeia 14: Morphology of a Genre, Missoula: Scholars.

Yarbro Collins, Adela (1986 a). “Vilification and Self-Definition in the Book of Revelation”, in: Harvard Theological Review, Vol. 79, No. 1/3, pp. 308-320.

Yarbro Collins, Adela (1986 b). Crisis and Catharsis, Philadelphia: The Westminster Press.