درباره نشریه

 

 عنوان نشریه

پژوهش های ادیانی

 صاحب امتیاز

دانشگاه ادیان و مذاهب

شاپای الکترونیکی

شاپای چاپی

       2538-4562

2345-3230

 
 
 

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

دوفصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1392

حوزه تخصصی

پژوهش های ادیانی

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

هزینه انتشار مقاله

دارد

نوع داوری

دوسو ناشناس

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

 بر اساس ابلاغیه شماره 2875 / 18 / 3 مورخ 1396/2/17 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، نشریه پژوهش های ادیانی دارای درجه علمی پژوهشی است.

  بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.