دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-157 

مقاله پژوهشی

1. بررسی معیارهای حقانیت ادیان

صفحه 9-30

حسن قنبری؛ محمدحسین زارعی محمودآبادی


2. سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری

صفحه 49-66

حسین سلیمانی؛ سید مرتضی میرتبار؛ احسان جندقی


5. دنیوی شدن و نظریه انتخاب عقلانی دین

صفحه 109-128

مجید موحد مجد؛ احسان حمیدی زاده