نـماز در آیین یهود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

2 کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

نماز در آیین یهود، جزء ارکان اساسی دین به شمار می‌آید. خاستگاه و ریشه تشریعِ نماز در یهودیت، «قربانی»‌هایی است که خود از شعائر بزرگ یهودیت بوده، در کتاب مقدس عبری به مناسبت‌های گوناگون از آن یاد شده است. نماز در ایام پس از تخریب معبد سلیمان و به سبب فاصله‌گیری جامعه ایمانی از معبد، با مساعی ربی‌ها و به همت مجمع کبیر سامان یافت. در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم و نحوه تشریع نماز، مقدمات و سپس ارکان اصلی و مؤخرات آن بررسی شده است. ضرورت این اثر، پرداختن به مقولات مشترک ادیان ابراهیمی و از آن جمله نماز است. نماز، پل ارتباطی جوامع ایمانی فرض شده است؛ پلی که رهروانش فراوان، و پیمودنش در اوقاتی از صبح و شام، فریضه است. نگارنده بر آن است که پرداختن به این روزانه پُرتکرار، راه‌کاری اساسی در همدلی جامعه مؤمنان،‌ و بستری ره‌گشا و مناسب برای گفت‌وگوی بینُ‌الأدیانی در برابر جبهه کفر و الحاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

prayer in judaism

نویسندگان [English]

  • Hosein Soleimani 1
  • mahdi qasemi 2
1 Lecturer, Department of Abrahamic Religions, University of Religions and Denominations
2 (M.A.), Abrahamic Religions, University of Religions and Denominations
چکیده [English]

Prayer is the most pervasive way of the communication between the man and God. This important tradition in Judaism is one of the basic principles in this religion. Studying it in Abrahamic religions is an introduction to understanding its different impacts on the lives of believers and faith community. The origin and roots of Jewish prayer legislation are "victims" being the great ritual in Judaism and it is mentioned in Hebrew Bible on various occasions. The prayer was organized by Rabbi and efforts of the Great Assembly when the Solomon temple was destroyed. This was an admirable effort in that age. The current paper investigates the content and legislation of prayer, its introductions and main elements.
 Addressing the common issues relating to Abrahamic religions including prayer is significant. Prayer is assumed as a bridge in faith communities which is obligatory for its followers at different times in day and night. The author suggests that praying is the fundamental solution for sympathy in the believers and it is suitable context for inter-religion dialogue against the heresy and atheism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prayer
  • Sacrifice
  • Berakhot paper
  • Tefillah
  • Shmoneh Esreh
کتاب مقدس، ترجمه انجمن کتاب مقدس ایران.
آنترمن، الن (1385). باورها و آیین‌های یهودی، ترجمه: رضا فرزین، چاپ اول، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
اشتاین سالتز، آدین (1384). سیری در تلمود، ترجمه: باقر طالبی دارابی، چاپ اول، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
پیترز، اف. ای. (1384). یهودیت، مسیحیت و اسلام، ترجمه: حسین توفیقی، چاپ اول، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
حمامی لاله‌زار، یونس (1382). سیدور یشاریم (نیایش روزانه یهود، نماز یهودیان)، چاپ اول، تهران: انجمن کلیمیان.
دایره‌المعارف کتاب مقدس (1380). ترجمه: بهرام محمدیان و دیگران، چاپ اول، تهران: روز نو.
دقیقیان، شیرین‌دخت (1379). نردبانی به آسمان، نیایشگاه در تاریخ و فلسفه یهود، چاپ اول، تهران: نشر ویدا.
سلیمانی، حسین (1384). عدالت کیفری در آیین یهود، چاپ اول، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
کهن، آبراهام (1382الف). گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه: امیرفریدون گرگانی، چاپ اول، تهران: اساطیر.
کهن، آبراهام (1382ب). خدا، جهان، انسان و ماشیح در آموزه‌های یهود، ترجمه: امیرفریدون گرگانی، تهران: انتشارات المعی.
گواهی، عبدالرحیم (1382). واژه‌نامه ادیان، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
ماسون، دُنیز (1385). قرآن و کتاب مقدس، ترجمه: فاطمه ‌سادات تهامی، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
هاکس، جیمز (1383). قاموس کتاب مقدس، تهران: نشر اساطیر.
هولم، جین؛‌ بوکر، جان (1387). زن در ادیان بزرگ جهان، ترجمه: علی غفاری، چاپ ‌دوم، تهران: نشر بین‌الملل.
هینلز، جان ‌راسل (1385). راهنمای ادیان زنده، ترجمه: عبدالرحیم گواهی، چاپ اول، قم: بوستان کتاب.
هینلز، جان‌ راسل (1386). فرهنگ ادیان جهان، گروه مترجمان، چاپ اول، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
Jacobs, Louis (1973). A Jewish Theology, published by Darton Longman &Todd Ltd.
Keter Publishing house (2006). Encyclopaedia Judaica, Second Editin, Jerusalem