نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 14% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 1-338 

مهابت امر مینوی: سنجش دیدگاه رودلف اتو و حکمت متعالیه

صفحه 313-335

10.22034/jrr.2022.241511.1749

مهدی قربان زاده؛ علی شیروانی؛ مهدی لکزایی؛ محمد مهدی علیمردی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان