داوران

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی سمت / سازمان
نعیمه پورمحمدی naemepoormohammadi@yahoo.com  دانشگاه ادیان و مذاهب
فاطمه توفیقی fatimat@gmail.com  دانشگاه ادیان و مذاهب
محمد جاودان mjavdan1383@gmail.com  دانشگاه ادیان و مذاهب
حسین حیدری golestan1387@gmail.com دانشیار دانشگاه کاشان
علی راد ali.rad@ut.ac.ir پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسین سلیمانی ho.soleimani@gmail.com  دانشگاه ادیان و مذاهب
وحید سهرابی فر vsohrabifar@gmail.com  دانشگاه  ادیان و مذاهب
محمد شکری فومشی mshokrif@gmail.com دانشگاه ادیان و مذاهب قم
علی شهبازی ashahbazi2@gmail.com دانشگاه ادیان و مذاهب
باقر طالبی دارابی b.t.darabi@gmail.com  دانشگاه ادیان و مذاهب
خلیل قنبری kh_qanbari@yahoo.com دانشگاه ادیان و مذاهب
الله کرم کرمی پور karamip49@gmail.com دانشکده ادیان
مجید گوهری رفعت nirogah5@yahoo.com دانشکده تصوف و عرفان
مهدی لکزایی mahdilakzaei@gmail.com  دانشگاه ادیان و مذاهب
سیدسعید رضا منتظری ssmontazery@ut.ac.ir پردیس فاربی دانشگاه تهران
محمد نصیری nasiri.m@ut.ac.ir  دانشگاه تهران
سید محمدحسین نواب mh.navvab@urd.ac.ir دانشگاه ادیان و مذاهب