اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

مذاهب فقهی دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

www.urd.ac.ir
adyanurd.ac.ir

سردبیر

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

فلسفه دین استاد، گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

adyanurd.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم قاسمی

مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانش آموخته مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

ebrahimqasemikashanigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

استاد، گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

adyanurd.ac.ir

دکتر اسحاق طاهری

فلسفه و کلام استاد، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران.

mulibnkhagmail.com

دکتر محمد مهدی علیمردی

دانشیار گروه ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

alim536yahoo.com

دکتر ابوالفضل محمودی

ادیان و عرفان دانشیار، گروه ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

a-mahmoudisrbiau.ac.ir

دکتر احمدرضا مفتاح

ادیان ابراهیمی دانشیار، گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

meftahurd.ac.ir

دکتر همایون همتی

ادیان و عرفان استاد گروه ادیان و عرفان دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی

drhematiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Joseph Progler

مطالعات اسلامی استاد مطالعات اسلامی دانشگاه ریتسومیکان، ژاپن

jproglerapu.ac.jp

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com