بررسی درمه در دین بودا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه سمنان.

2 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

«درمه» یکی از آموزه‌های مهم بودایی به شمار می‌آید، به طوری که بسیاری از تعالیم این دین پیرامون همین مفهوم شکل گرفته است. مشابه مفهوم «درمه» پیش از آیین بودا در فرهنگ هندو وجود دارد که در آنجا به «ریته» معروف است و با نظم کیهانی ارتباط دارد. بعدها در آیین بودا نیز معانی و کارکردهای مختلفی به خود گرفت و با شریعت، اخلاق و چهار حقیقت برین ارتباط پیدا کرد. ما در این نوشتار بعد از تبیین و توضیح معانی و کارکردهای مختلف درمه در هندوییسم و بودیسم به‌اختصار به مفاهیم مشابه آن در ادیان دیگر اشاره می‌کنیم. در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که شبیه آموزه درمه را می‌توان در آیین‌ها و فرهنگ‌های دیگر هم تشخیص داد. همچنین، با اینکه بودا درباره خداوند به معنای متعارف کلمه تعلیم نداد، اما آموزه‌های وی راجع به درمه شبیه مفهوم خداوند در ادیان دیگر است. یکی از این آموزه‌ها مفهوم لوگوس در مسیحیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Dharma in Buddhism

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Hoseini 1
  • Vali Abdi 2
1 MA Graduate of Comparative Religions and Mysticism, University of Semnan (Corresponding Auther)
2 PhD Student of Religions and Mysticism, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Dharma is one of the most important teachings of Buddhism upon which many other teachings of the religion are based. A notion similar to Dharma preexists Buddhism in Hindu culture under the title of Ryth that is associated with the cosmic order. Later in Buddhism, the Ryth has also taken several meanings and functions, getting related with law, morality and the four noble truths. In this paper, first, we will briefly survey and explain various meanings and functions of Dharma in Hinduism and Buddhism and point to some similar notions in the other religions.
Finally we conclude that teachings similar to Dharma could be detected in the other religions and cultures. Although the Buddha does not actually teach anything about God, but his teachings on Dharma looks like the concept of God in other religions such as Logos in the Christianity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dharma
  • Buddha
  • Rita
  • Asha
  • Logos
-        آرمسترانگ، کرن، بودا، ترجمه نسترن پاشایی، فراروان، 1387.
-        بویس، مری، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه­ی همایون صنعتی­زاده، تهران: توس، 1374.
-        بهار، مهرداد، ادیان آسیایی، تهران: نشر چشمه، چ چهارم 1382.
-        پاشایی، ع، بودا (زندگی بودا، آیین او و انجمن رهروان او، گزارش متن­های کانون پالی)، نگاه معاصر، 1383.
-        دوستخواه، جلیل(مترجم)، اوستا: سرودهای کهن ایرانیان، چ سیزدهم، مروارید، 1387.
-        سوزوکی، ب. ل، راه بودا (آیین بودای مهایانه)، ترجمه ع. پاشایی، نگاه معاصر، 1380.
-        عبدی، ولی، «بررسی لوگوس در مسیحیت و مقایسه آن با کلمه در اسلام»، استاد راهنما، دکتر منصور معتمدی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1389.
-        کازنیز، ال. اس، آیین بودا در جهان امروز، ترجمه علیرضا شجاعی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان مذاهب، 1384.
-        نیبرگ، هنری ساموئل، دین­های ایران باستان، ترجمه­ی سیف الدین نجم­آبادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1383.
-        قرائی، فیاض،«درمه یا شریعت هندو»، فصل نامه مطالعات اسلامی، پائیز و زمستان، 1379.
-       شایگان، داریوش، ادیان و مکتب­های فلسفی هند، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، 1375.
 
 
-         Conze, Edward, Buddhist Thought In India, London, First published, 1962, Rep. 2008. 
-         Eliot, Charles, Hinduism and Buddhism: A Historical Sketch, Curzon, First Pub. 1921, Rep. 1998.
-         Griffith T.H Ralph (Tr), Hymns of the Ŗg Veda, Munshiram Manoharlal, 1999.
-         Grimes John, Mittal Suhil, “Hindu Dharma”, Religion of South Asia, ed. by Suhil Mittal & Routledge, 2006.
-         Hariss J. Elizabeth, What Buddhists Believe, Oxford, First Pub. 1998, Rep. 2001.
-         Holdrege A. Barbara, “Dharma”, The Hindu World, ed. by Sushil Mittal & Gene Thursby, Routledge, 2004.
-         Humphreys, Christmas, A Popular Dictionary of Buddhism, Curzon, 1984.
-         Julius, Jolly, “Dharma” Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. by James Hastings, Edinburgh, 1911.
-         Keown, Damien, “Dharma” Encyclopedia of Buddhism, ed. by Damien   Keowen & Charles Sopreblish, Routledge, 2007.
-         Ling, Trevor, “Dharma”, A Dictionary if Comparative Religion, ed. by Brand, Weidenfeld & Nicolson, 1970.
-         Mahony, K. William, “Dharma: Hindu Dharma” Encyclopedia of Religion, ed. by Mircea Eliade, New York& McMillan, 1987. 
-         Mills, Lawerence Heyworth., Zarathushtra and the Greeks, Leipzig, 1903.
-         Morgan, W, The Path Of The Buddha, New York, 1956.
-         Radhakrishnan, S,  The Dhammapada: With Introductory Essays, Pali Text, English Translation, Oxford Universiyy Press, First Pub. 1950, Seventh Impression 1982.
-         Sharma, Arvind, “Dharma”, Encyclopedia of Hinduism, ed. by Denis Cush, and et.al, Routledge, 2008.
-         Skorupski, Tadeusz, “Dharma: Buddhist Dharma and Dharmas”, Encyclopedia of Religion, ed. by Mircea Eliade, New York& McMillan, 1987.
-         Williams, Paul, Buddhist Thought, Routlege, 2000.