بی‌اعتنایی به احکام و شعایر عبادی: اتهامی علیه مایستر اکهارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور

چکیده

مایستر اکهارت از عرفای نام‌آشنای مسیحی است که در معرض سوءظن مرجعیت دینی زمانش قرار گرفت و برخی از باورهایش بدعت‌آمیز خوانده شدند. مقاله حاضر به یکی از مهم‌ترین عناوین اتهامات اکهارت که عبارت است از بی‌توجهی به ارزش و اعتبار اعمال و شعایر ظاهری و نادیده گرفتن آنها و مطرح کردن تعریفی متفاوت از سنت مسیحی درباره مفاهیمی چون گناه، کفر، دعا، تقدیس خداوند، محبت به همسایه و ... می‌پردازد؛ عنوانی که از محوری‌ترین اتهامات اکهارت در فهرست پاپ و مهم‌ترین دلیل محکومیت وی بوده است. روش تحقیق بدین‌ترتیب است که ابتدا همه اتهاماتی که در عنوان کلی بی‌اعتنایی به شعایر می‌گنجند، از حکم پاپ استخراج، و در چند بند گنجانده شده‌اند. سپس با مراجعه به آثار اصلی اکهارت، بیان خود وی را در موضوعات مطرح‌شده ذکر کرده‌ایم. همچنین پاسخ‌های او به برخی اتهامات را آورده‌ایم و نهایتاً با تفکیک دینداری ظاهری از دینداری باطنی در تفکر و بیان اکهارت بدین نتیجه رسیده‌ایم که علی‌رغم نظر مخالفان، وی قصد بی‌توجهی به اعمال و ظواهر کلیسایی را نداشته، بلکه با رویکرد باطنی و درون‌نگرانه خویش باطن را بر ظاهر مقدم می‌داند و بر تأثیر و اهمیت آن در نجات و سعادت ابدی انسان تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Underestimating Christian Rituals: A Charge against Meister Eckhart

نویسنده [English]

  • fateme kiaei
Assistant Professor, Department of Theology, Payame Noor University
چکیده [English]

Meister Eckhart is one of the Christian mystics whose thoughts the Catholic Church condemned in Medieval Ages and regarded him as heretic. This article considers one of his important accusations, that is, carelessness about exterior acts and ecclesiastical rites and different definitions of concepts such as sin, infidelity, prayer, blessing of God, kindness to neighbor etc. This charge was the most important one in the Bull of Pope. The method of it is extraction of these charges from the Bull of Pope and reference to main works of Eckhart among them his Sermons, then considering his defense of them. The conclusion we have reached is that Eckhart is not subject to these charges, because his point of view is interior which puts emphasis on interior acts and their role in salvation of Human Beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meister Eckhart
  • Rituals
  • Church
  • Christian Tradition
  • Heresy
ایلخانی، محمد (1380). متافیزیک بوئتیوس، تهران: نشر الهام.
ایلخانی، محمد (1386). تاریخ فلسفه در قرون وسطا و رنسانس، تهران: سمت.
جوویور، مری (1381). درآمدی به مسیحیت، ترجمه: حسن قنبری، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول.
تعالیم کلیسای کاتولیک (1393). ترجمه: احمدرضا مفتاح، حسن قنبری و حسین سلیمانی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوم.
Eckhartus, Iohannes (1958). Meister Eckhart, Selected Treatises and Sermons, James M. Clark and John V. Skinner (eds. and trans.), London: Faber and Faber.
Eckhartus, Iohannes (1986). Meister Eckhart, Teacher and Preacher, Bernard McGinn (ed.), Paulist Press.
Eckhartus, Iohannes (1981). Meister Eckhart, The Essential Sermons, Commentaries, Treatises and Defence, Translation and Introduction by Bernard McGinn and Edmund Colledge, Paulist Press.
Eckhartus, Iohannes (2005). Selections from his Essential Writings, Edmund Colledge and Bernard McGinn, Harper Collins.
Eckhartus, Iohannes (1941). Meister Eckhart, A Modern Translation, Raymond B. Blakney, New York: Harper & Row.
Fox, Matthew (1991). Breakthrough, Meister Eckhart's Creation Spirituality in New Translation, United States: Image Books Doubleday.
The Holy Bible.
John of Paris (1971). On Royal and Papal Power, J. A.Watt (trans.), Toronto: The Pontifical Institute of Medieval Studies.
Lambert, Malcom (2002). Medieval Heresy, Blackwell, Third Edition.
McGinn, Bernard (ed.) (2001). Meister Eckhart and the Beguine Mystics, New York: Continuum.
Nelstrop, Louise; Magile, Kevin; Onishi, Bradley B. (2009). Christian Mysticism, Ashgate.
O`Rourke, J. J. (2003). “Church”, New Catholic Encycliopedi, Berarld L. Marthaler (ed.), NewYork, Vol. 3.
Schurmann, Reiner (2001). Wandering Joy, Meister Eckhart’s Mystical Philosophy, introduction by David Appelbaum, Lindisfarne Books.
Sheldon, Henry C. (1894). History of Christian Church, vol. 4, Thomas Y. Crowell & CO. Boston.