سیر تحول اعتقاد به معاد در تاریخ یهودیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیلت و علوم اسلامی

2 استاد گروه الاهیات و علوم اسلامی، دانشگاه پیام نور

چکیده

در طول تاریخ 3400 ساله یهودیان از زمان حضرت موسیj به بعد، اعتقاد به معاد و مفاهیم مرتبط با آن در خصوص آخرالزمان تحولات بسیاری داشته است. تا قبل از دوران اسارت بابلی، آموزه درخور توجهی درباره اعتقاد به معاد نزد بنی‌اسرائیل دیده نمی‌شود، اما بعد از اسارت بابلی، اعتقاد به معاد نزد ایشان پدید می‌آید. در دوران‌های بعد تحت سلطه رومیان و آوارگی بزرگ، عقیده به ظهور مسیحای منجی و مباحث آخرالزمان نزد یهودیان برجستگی بیشتری یافت. در فلسفه و عرفان قرون وسطا نیز طیفی از دیدگاه‌های راجع به معاد نظیر انکار معاد جسمانی، جزئیات بهشت و جهنم و تناسخ محل بحث واقع شد. در عصر حاضر، با ظهور صهیونیسم، در میان یهودیان افراطی صهیونیست، تشکیل دولت مستقل و قدرتمند یهودی در کشور اسرائیل بر توجه به آخرت و معاد غلبه پیدا کرده است. با وجود این، نزد یهودیان ارتدوکس عقیده به معاد یکی از اصول دین یهودی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد سیر تحول اعتقاد به معاد نزد یهودیان محصول وضعیت تاریخی آنان بوده است؛ به طوری که این عقیده در ایام مصیبت‌بار یهودیان محل توجه قرار گرفته و در ایام خوشی آنها نادیده انگاشته شده است. در مقاله حاضر، به روش توصیفی، سیر تحول اعتقاد به معاد در تاریخ یهودیت بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of the Idea of Resurrection in Jewish History

نویسندگان [English]

  • yusof jafarzadeh 1
  • Nasrollah Amin Kalaybar 2
1 Assistant professor, Faculty of Theology and Islamic Sciences, Payame Noor University, (Corresponding Author)
2 Assistant professor, Faculty of Theology and Islamic Sciences, Payame Noor University, (Corresponding Author)
چکیده [English]

During the 3400 years of Jewish history from the time of Moses to the next, believing the resurrection and the related concepts has encountered many developments. In particular, there is no significant belief in resurrection among the Jews before the Babylonian captivity in 597 BC. But after the Babylonian captivity under the influence of Zoroastrians, belief in resurrection came into being among the Jews. After the domination of Romans and Jewish Diaspora, believing in Messiah and the Apocalypse were taken into account. After this period also, especially in the Middle Ages, new viewpoints about the Resurrection such as denial of bodily resurrection, heaven and hell and reincarnation came into appearance. Nowadays with the advent of Zionism, the formation of an independent state and a powerful Jewish State of Israel has replaced the belief to afterlife and resurrection. It seems that evolution in belief of resurrection before the Jews is the product of their historical situation; So that it was during the disastrous days of the Jews, and in the days of joy was excluded. In this paper, evolution of believing in resurrection in Jewish history will be studied through descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resurrection
  • evolution
  • History
  • Judaism
قرآن کریم.
آشتیانی، جلال‌الدین (1368). تحقیقی در دین یهود، تهران: نگارش.
آنترمن، آلن (1393). باورها و آیین‌های یهودی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
توکلی، طاهره (1387). «تناسخ»، در: دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر: محمدکاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ج16.
دورانت، ویل (1368). تاریخ تمدن، ترجمه: ابوالقاسم طاهری، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ج4.
مجتبایی، فتح‌الله (1374). «آخرالزمان در دین یهود»، در: دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر: محمدکاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ج1.
ناس. جان بایر (1375). تاریخ جامع ادیان، ترجمه: علی‌اصغر حکمت، تهران: علمی و فرهنگی.
الیاده، میرچا (1378). اسطوره بازگشت جاودانه: مقدمه بر فلسفه‌ای از تاریخ. ترجمه: بهمن سرکاراتی، تهران: قطره.
ییتس، کایل (1374). «دین یهود»، در: جهان مذهبی، ترجمه: عبدالرحیم گواهی، تهران: فرهنگ اسلامی، ج2.
 
Leiman, Sid Z. (1991). "Eschatology", in: Encyclopedia of Britannica (mac), Vol. 22, Ed. by Robert P. Gwinn and others, Chicago.
Macculloch, J. A. (1964). Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. 5, Ed. by Hastings, Newyork.
Mills, Lawrence (1908). Avesta Eschatology, Chicago.
Pittenger, W. Norman (1963). "Eschatology", Encyclopedia of Americana, Vol. 10, Newyork.
Scholem, Gershom (1971). "Eschatology", In: Encyclopedia of Judaica, Vol. 6, Jerusalem: keter publishing.
Stern, David (1986). "Afterlife", in: Encyclopedia of Religion, Vol. 1, Ed. by Mircea Eliade, NewYork.
The Apocrypha of the Old Testament (1957). Revised version, NewYork and Glasgow.
The Holy Bible (1952). Rev. standard, London: Thomas Nelson and sons LTD