خداناباوری جدید، پاسخی مسیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب

2 استادیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

جریان‌شناسی خداناباوری جدید و معضلات پیشِ روی دینداران از جمله مسائلی است که در این سال‌ها، الاهی‌دانان مسیحی را به موضع‌گیری واداشته است. خداناباوری جدید، خوانشی جدید از الحاد است که هجمه‌ای خصمانه علیه هر گونه دین‌باوری، به‌ویژه دیانت مسیحی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. در سال‌های منتهی به دهه اول قرن بیست‌ویکم، دفاعیه‌های متعهدان به دین در برابر این هجمه جدید رو به فزونی گذاشته است. در این مقاله، پاره‌ای از استدلال‌های متألهان مسیحی در دو دسته کلی استدلال‌های مبتنی بر گزاره‌های علمی و استدلال‌های کلامی‌فلسفی در دفاع از دین را گزارش می‌کنیم و ارزیابی مختصری از آنها خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Atheism, a Christian Reply

نویسندگان [English]

  • morteza peirojafari 1
  • ali shahbazi 2
1 M.A of Abrahamic Religions, University of Religions and Denominations
2 استادیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب
چکیده [English]

Understanding the New Atheism and its challenges with religious believers in these years are the issues that involved Christian theologians in response. New Atheism is a new version of atheism that hostile has attacked against any kind of religious belief especially Christianity. In the years leading up to the first decade of the twenty-first century, religious apologetic has increased in the face of these new attacks. Some of these arguments are mentioned in this article by Christian theologians in two general categories, Arguments based on scientific propositions and philosophical- theological arguments in defense of religion and provide a brief evaluation of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New atheism
  • Christian theology
  • New theological issues
  • evolution
ابراهیم، حبیب‌الله؛ رحیمی ‌حقیقی، زهرا (1392). «کارکرد دیگر اذهان در هوش مصنوعی و دین‌شناسی»، در: اطلاعات حکمت و معرفت، س8، ش10، ص36-39.
اسلامی، سید حسن (1387). «معرفی کتاب: درس‌نامه خدا و نظریه تکاملی»، در: هفت‌آسمان، ش39، ص277-308.
مک‌گراث، الیستر (1392). درس‌نامه الاهیات مسیحی، ترجمه: بهروز حدادی و دیگران، قم: نشر ادیان، ج1-2.
‌Behe, Michael J. (1996). Darwin’s Black Box: the Biochemical Challenge to Evolution, New York: Free Press.
Behe, Michael J. (2001). “Molecular Machines: Experimental Support for the Design Inference”, in: Intelligent Design Creationism, (Editor) Pennock, Robert T., MIT Press.
Behe, M. J. (2008). The Edge of Evolution: The Search for the Limits of Darwinism (Reprint edition), New York: Free Press.
Borchert, Donald M.  (2006). "Atheism", in: Encyclopedia of Philosophy, Detroit: Thomson Gale/Macmillan Reference USA.
Dembski, William (2001). "Intelligent Design as a Theory of Information", in: Intelligent Design Creationism and Its Critics, MIT Press.
Dennett, D. C.; Plantinga, A. (2010). Science and Religion: Are They Compatible?, New York: Oxford University Press.
Dennett, D. C. (2007). Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, New York, NY: Penguin Books.
Flew, Antony (1972). “The Presumption of Atheism", in: Canadian Journal of Philosophy, vol. 2, no. 1, pp. 29-46.
James, George (2005). "Atheism", in: Encyclopedia of Religion, 2nd ed., Detroit, Macmillan Reference USA.
‌McGrath, Alister E. (2001). A Scientific Theology, vol. 1, Grand Rapids, Michigan: W.B. Eerdmans Pub. Co.
McGrath, Alister (2002). The Reenchantment of Nature the Denial of Religion and the Ecological Crisis, New York: Doubleday/Galilee.
McGrath, Alister (2003). The Reenchantment of Nature: The Denial of Religion and the Ecological Crisis, New York: Galilee Trade.
McGrath, Alister (2004). The Twilight of Atheism: the Rise and Fall of Disbelief in the Modern World, New York: Doubleday.
‌McGrath, Alister E. (2005). Dawkins’ God: Genes, Memes, and the Meaning of Life, Malden, MA: Blackwell Pub.
‌McGrath, Alister E. (2006). The Order of Things: Explorations in Scientific Theology, Malden, MA: Blackwell Pub.
‌McGrath, Alister E. (2007). The Dawkins Delusion: Atheist Fundamentalism and the Denial of the Divine, Downers Grove, Ill: InterVarsity Press.
‌McGrath, Alister E. (2011). Darwinism and the Divine: Evolutionary Thought and Natural Theology, Oxford: Malden, MA: Wiley-Blackwell.
‌Mcgrath, Alister (2014). "New Atheism – New Apologetics: Science in Christian Apologetics", bethinking.org, 29 November 2014, http://www.bethinking.org/apologetics/ new-atheism-new-apologetics.
‌Plantinga, Alvin (2000). Warranted Christian Belief, New York: Oxford University Press.
‌Plantinga, Alvin (2008). Knowledge of God, Malden, MA, Oxford: Blackwell Pub.
Plantinga, Alvin (2013a). Evolution Destroys Atheism, April 2015, https:// www.youtube.com/watch?v=6BkxBndRWqY&feature=youtube_gdata_player.
Plantinga, Alvin (2013b). Dr Alvin Plantinga on New Atheists vs Old Atheists (2013). https://www.youtube.com/watch?v=p8tvzgZPuAs&feature=youtube_gdata_player.
Plantinga, Alvin (2014). "Religion and Science", in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, (editor) E. N. Zalta, spring 2014,  http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/ entries/religion-science/
Science and Religion: Are They Compatible? Alvin Plantinga vs. Daniel Dennett (2009). https://www.youtube.com/watch?v=GwnZRe8y-xg&feature=youtube_gdata_player
Stewart, Robert B. (2008). The Future of Atheism: Alister McGrath and Daniel Dennett in Dialogue, Minneapolis: Fortress Press.