رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کتری، مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الاهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 استادیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

قاعده طلایی در اخلاق ایجاب می‌کند که «دیگران را چون خویشتن دوست بداریم» یا «با دیگران آن‌گونه رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار شود»؛ قاعده‌ای که گاه به صورت سلبی بیان می‌شود: «چیزی را که برای خود دوست نمی‌دارید برای دیگران نیز دوست نداشته باشید». اما این «دیگران» چه کسانی هستند؟ این آموزه ساده در دل خود پیچیدگی‌های فراوانی دارد. مفسران کتاب مقدس بر سر تفسیر این آموزه مشاجرات بسیار داشته‌اند. نزد برخی مفسران، «دیگران» صرفاً به هم‌کیشان اشاره دارد و قاعدۀ طلایی رفتار اخلاقی را صرفاً با آنان لازم می‌دارد. در نزد گروهی دیگر، «دیگران» قدری عام‌تر تعریف می‌شود. مفسران عام‌گرا معتقدند کتاب مقدس رفتار اخلاقی و محبت در حق همه انسان‌ها را لازم شمرده است. در این میان مفسرانی هستند که با در نظر گرفتن درجاتی برای محبت، معتقدند محبت کامل فقط باید در حق هم‌کیشان صورت پذیرد و پایین‌ترین درجه محبت معطوف به ناهم‌کیشان است. این مقاله می‌کوشد دیدگاه الاهیاتی مسیحیت را درباره این مسئله بکاود. برای بررسی دیدگاه‌های این دین به سراغ متون مقدس و منابع تفسیری آن رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral Conduct towards the Followers of Other Religions from Christian Interpretation's View

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Alizadeh Mousavi 1
  • Mehrab Sadeghnia 2
1 PhD Candidate of Comparative Religious Studies, Theology of Christianity, University of Religions and Denominations
2 Assistant Professor, Department of Abrahamic Religions. University of Religions and Denominations
چکیده [English]

The Golden rule in ethics states that "one should treat others as one would like others to treat him" or "One should love others as he would love himself". But an important question here arises: who are "the others"? Do they include just the followers of the religion, or everyone? The answer to this important and also challenging question leads to the following question: do moral teachings of the Bible only apply to Christians? Many immoral conducts inside a religion and between two different religions have their roots in the above-mentioned basic question and most of them have happened in the name of religion when believers have committed the wrong for the sake of God. This essay studies this issue from the Biblical point of view and its interpretation. There are different views concerning this issue. For some interpreters "the others" includes everyone, and moral teachings of the Bible apply to all people, including Christians and non-Christians. Some other interpreters have made a distinction between Christians and non-Christians by explaining the concept of "perfect and complete love". They maintain that the "perfect love" which is the love in behavior and heart together, only applies to Christian. In this essay, we refer to the most important interpretations and finally study different views in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • morality
  • non-Christian
  • moral conduct
  • Christianity
  • Bible commentaries
کتاب مقدس (2007). انتشارات ایلام.
آگوستین (1391). شهر خدا، ترجمه: حسین توفیقی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول.
بارتون، بروس؛ و دیگران (1995). التفسیر التطبیقی للعهد الجدید، مصر: دار الیاس العصریة للطباعة، الطبعة الاولی.
الفغالی، بولس (1993). دراسات البیبلیة، انجیل لوقا، بیروت: الرابطة الکتابیة، الطبعة الاولی.
الفغالی، بولس (1996). دراسات البیبلیة، انجیل متی، بیروت: الرابطة الکتابیة، الطبعة الاولی.
کهن، ابراهام (1382). گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه: امیرفریدون گرگانی، تهران: اساطیر، چاپ اول.
میلر، ویلیام مک آل وی (1941). تفسیر انجیل یوحنا، بی‌جا: حیات ابدی.
هنری، متی (2002). التفسیر الکامل للکتاب المقدس، قاهره: مطبوعات ایجلز، الطبعة الاولی.
Barton, John; Muddiman, John (2001). The Oxford Bible Commentary, Oxford University Press.
Black, Matthew; Rowley, Harold (2001). Peak's Commentary on the Bible, London and New York: Routledge.
Bromiley, Geoffrey (1982). The International Standard Bible Encyclopedia, USA: Wm. B. Eerdmans.
Brown, Raymond E.; Fitzmyer, Joseph A.; Murphy, Roland E. (1989). The New Jerome Biblical Commentary, Great Britain, Prentice-Hall.
Buttrick, George Arthur; Harmon, Nolan B. (1995). The Interpretation's Bible, USA: Abingdon Press.
Eiselen, F. C.; Lewis, Edwin; Downey, D. G. (1975). The Abingdon Bible Commentary, New York: Abingdon Press.
Harrington, Daniel J. (1991). Sacra Pagina, the Gospel of Matthew, USA: The Liturgical Press.
Knight, Jonathan (1998). Luke's Gospel, USA and London: Routledge.
Neusner, Jacob; Chilton, Bruce (2008). The Golden Rule: The Ethics of Reciprocity in World Religions, London: Continuum International Publishing Group.
Norton, Peter B.; Esposito, Joseph J. (1995). The New Britanica, USA.
Plaks, Andrew (2005). Encyclopedia of Religions, USA: Thomson Gale.
Richards, Hubert (1967). ABC of the Bible, London: G. Chapman for the National Catechetical Centre.
Singer, Marcus G. (2006). Encyclopedia of Philosophy, USA: Thomson Gale.
Wattles, Jeffrey (1996). The Golden Rule, Oxford: Oxford University Press.