«هستی وابسته» و ماهیت نجات از تناسخ در آیین بودای اولیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

3 استادیار گروه ادیان شرق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

چکیده

نظریه «هستی وابسته» (dependent origination) که با نام‌های دیگری مانند «همزایی مشروط» و «زنجیر علّی» نیز معروف است، یکی از اصول هستی‌شناختی اساسی در متون مقدس آیین بودای اولیه است که ماهیت تناسخ یا سنساره را در این آیین تبیین می‌کند. تطبیق بخشی از حلقه‌های تشکیل‌دهنده «هستی وابسته» با پنج ‌بخش تشکیل‌دهنده وجود انسان، در تعالیم بودایی باعث شد محققان، فرآیند سنساره در این آیین را با استفاده از تطبیق این دو نظریه تبیین کنند. گاهی معنای «هستی وابسته» قانون کلی علت و معلولی در جهان در نظر گرفته می‌شود و گاهی معنایش را فقط به عوامل و عناصر تشکیل‌دهنده چرخه سنساره محدود می‌کنند. در این نوشتار، پس از معرفی این آموزه، شکل دوازده حلقه این آموزه را با پنج بخش دلبستگی وجود انسان از نظر این آیین تطبیق می‌دهیم، و در نهایت در عمومیت این اصل تشکیک می‌کنیم و معنایش را در کلام بودا به توصیه عملی و اخلاقی ساده‌ای محدود می‌کنیم که ناظر به عالم واقع نیست. همچنین، خواهیم گفت که عنصر «آگاهی/دانستگی» مهم‌ترین و رمزی‌ترین بخش زنجیر سنساره است که از طریق دانش مستقیم (فراشناخت) و تربیت معنوی کمال می‌یابد و سرانجام، چرخه سنساره را می‌شکند و باعث نجات شخص می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dependent Origination and Nature of Salvation from Reincarnation in Early Buddhism

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Jafari 1
  • Mohammad Mahdi Alimardi 2
  • Mahdi Lakzayi 3
1 PhD Student in Religious Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Department of Religions and Mysticism, University of Religions and Denominations, Qom, Iran,
3 Assistant Professor, Department of Eastern Religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran,
چکیده [English]

The theory of "dependent origination", also known as "conditional arising" or "causal chain", is one of the basic ontological principles in the sacred texts of early Buddhism, which explains the nature of reincarnation or samsara in this religion. The conformity of some of the constituent circles of the theory of dependent origination with the five constituent parts of human existence in Buddhist teachings led researchers to explain the process of samsara in this religion by the reconciliation between these two theories. Sometimes the meaning of dependent origination is considered the general law of cause and effect in the world, and sometimes its meaning is only limited to the factors and elements that make up the cycle of samsara. In this article, after introducing this doctrine, we adapt the shape of the twelve circles of this doctrine to the five parts of the attachment of human existence from the perspective of Buddhism. Finally, we dispute the generality of this principle and limit its meaning in Buddhism to simple practical and moral advice that does not apply to the real world. Moreover, we will state that the element of "awareness" is the most important and mysterious part of the chain of samsara, which is perfected through direct knowledge (metacognition) and spiritual training, and finally, breaks the cycle of samsara and saves a person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dependent Existence
  • Conditional Coexistence
  • Reincarnation
  • Five Attachment Masses
شومان، هانس ولفگانگ (1390). طرح تعالیم آیین بودا، ترجمه: عسکری پاشایی، تهران: فیروزه.
Anguttara Nikaya: The Further-factored Discourses (2013). edited by Access to Insight. Access to Insight (BCBS Edition), www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/index.html
Bodhi, Bhikkhu (1998). The Noble Eightfold Path, Buddha Dharma Education Association Inc.
Bodhi, Bhikkhu (2000). The Connected Discourses of the Buddha: A Translation of the Samyutta Nikaya, Boston: Wisdom Publication.
Bodhi, Bhikkhu (2005). In the Buddha’s Words: An Anthology of Discourses from Pali Canon, Boston: Wisdom Publication.
Bucknell, Roderick (1999). “Conditioned Arising Evolves”, in: Journal of the International Association of Buddhist Studies, 22 (2): 311-342.
Buswell, Robert; Lopez, Donald (2013). The Princeton Dictionary of Buddhism, Princeton University Press.
Digha Nikaya: The Long Discourses (2013). edited by Access to Insight. Access to Insight (BCBS Edition), www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/index.html.
Gethin, Rupert (1998). The Foundations of Buddhism, Oxford University Press.
Gombrich, Richard (1996). How Buddhism Began, London & Atlantic Highlands, NJ: Athlone.
Hamilton, Sue (1996). Identity and Experience: The Constitution of the Human Being According to Early Buddhism, London: Luzac Oriental.
Harvey, Peter (1995). Selfless Mind, Curzon Press.
Jurewicz, Joanna (2000). “Playing with Fire: The Pratityasamutpada from the Perspective of Vedic Thought”, in: Journal of thr Pali Text Society, XXVI, pp. 77-140.
Kalupahana, David (1975). Causality: The Central Philosophy of Buddhism, Honolulu: University of Hawai’í press.
Lamotte, E. (1980). “Conditioned co-production and Supreme Enlightenment”, In: S. Balasooriya, et al. (Eds.), Buddhist Studies in Honor of Walpola Rahula, London: Gordon Fraser.
 
Laumakis, Stephen J. (2008). An Introduction to Buddhist Philosophy, Cambridge University Press.
Majjhima Nikaya: The Middle-length Discourses (2013). edited by Access to Insight. Access to Insight (BCBS Edition), www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/index.html.
Mudgal, S.G. (1975). Advaita of Shankara: A Reappraisal, New Delhi, Matilal Banarasidass.
Samyutta Nikaya: The Grouped Discourses (2013). edited by Access to Insight. Access to Insight (BCBS Edition), www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/index.html.
Schmithausen, Lambert (1987). Alayavijnana: On the Origin and the Early Development of a Central Concept of Yogacara Philosophy, Tokyo: The International Institute for Buddhist Studies.
Shulman, Eviatar (2008). “Early Meaning of Dependent- Origination”, in: Journal of Indian Philosophy, 36: 297-317
Wayman, Alex (1980). “Dependent Origination- the Indo-Tibetan Tradition”, in: Journal of Chinese Philosophy, 7: 275-300.
www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/index.html.