نقش تاب‌آوری روانی در رضایتمندی از منظر آموزه‌های قرآن ‌کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

2 استادیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

3 استادیار گروه دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

چکیده

انسان در زندگی همواره با مسائلی مواجه است که ممکن است او را به رنج گرفتار، و در نتیجه ناامید کنند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که می‌تواند به او کمک کرده، ادامهٔ مسیر را بر او هموار کند «تاب‌آوری» است. روان‌شناسان برای این مفهوم شاخصه‌هایی را تعریف کرده‌اند که در این مقاله به توضیح برخی از آنها می‌پردازیم. مدعای این مقاله نشان‌دادن ظرفیت و امکان تحقق زیست مطلوب و تاب‌آوری روانی با توسل به تعالیم قرآنی است. صبر، توکل و امیدواری سه عنصر اصلی تاب‌آوری روانی هستند که فرد دیندار با توجه به آموزه‌های قرآن می‌کوشد آنها را در امور خود به کار گیرد و به این ترتیب در مواجهه با ناملایمات نه ناامید می‌شود و نه بی‌تابی می‌کند. با تحلیل این مفاهیم و بیان نمونه آیاتی از قرآن کریم در تعریف و تشریح این گزاره‌ها، به تعریفی از انسان رضایتمند می‌رسیم که در سلامت روانی به سر می‌برد و دارای زیست مطلوب روانی است. روش به‌ کار گرفته‌شده در این مقاله تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار است، به این معنا که آیات قرآن کریم بر اساس مفاهیم استفاده‌شده در علم روان‌شناسی فهم و تحلیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Psychological Resilience in Satisfaction from the Perspective of the Teachings of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Zohreh Ghaderi 1
  • Mehrab Sadeghnia 2
  • Allahkarm Karamipur 3
1 PhD Student in Theology, University of Religions and Denominations, Qom, Iran,
2 Assistant Professor, Department of Ibrahimic Religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Theology, University of Religions and Denominations, Qom, Iran,
چکیده [English]

In life, man is always faced with issues that may cause him suffering, and as a result, frustration. Resilience is one of the most important traits that can help and pave the way for him to continue living. Psychologists have identified characteristics for this concept, some of which are explained in this article. The aim of the present study is to show the capacity and possibility to achieve optimal living and psychological resilience by resorting to Quranic teachings. Patience, trust in God, and hope are the three main elements of psychological resilience that a religious person tries to apply in his affairs according to the teachings of the Quran, and thus does not despair or become impatient in the face of adversity. By analyzing the mentioned concepts and expressing verses from the Holy Quran to define and explain the propositions, we come to a definition of a satisfied person who enjoys mental health and has a desirable mental life. The method used in this article is directional qualitative content analysis, which means that the verses of the Holy Quran are understood and analyzed based on the concepts used in psychology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Satisfaction
  • Quran
  • Patience
  • Trust in God
  • Hope
  • Divine Mercy
قرآن کریم.
باقری، حسین؛ میریان، سید احمد؛ باقری، مائده (1392). «بررسی رابطه بین توکل به خدا و سلامت روان بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نکا در سال 1389»، در: دین و سلامت، ش1، ص47-56.
پورسردار، فیض‌الله؛ عباس‌پور، ذبیح‌الله؛ عبدی زرین، سهراب؛ سنگری، علی‌اکبر (1391). «تأثیر تاب‌آوری بر سلامت روانی و رضایت از زندگی؛ یک الگوی روان‌شناختی از بهزیستی»، در: یافته (دانشگاه علوم پزشکی ارستان)، ش51، ص81-89.
زاکرمن، فیل (1384). درآمدی بر جامعه‌شناسی دین، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
طباطبایی، سید محمدحسین (1390). المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
فراهیدی، خلیل إبن احمد (1409). کتاب العین، قم: هجرت.
کلینی، محمد بن یعقوب (1365). الکافی، تحصیح و تحقیق: محمد آخوندی، علی‌اکبر غفاری، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
مصطفوی، حسن (1368). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
نعمتی‌پور، زهرا؛ گلزاری، محمود؛ باقری، فریبرز (1391). «بررسی اثربخشی آموزش صبر به شیوه گروهی بر کاهش علائم افسردگی و فشار روانی حاصل از داغ‌دیدگی در مادرانی که فرزند خود را از دست داده‌اند»، در: مطالعات روان‌شناسی بالینی، س2، ش7، ص31-59.
نوری، نجیب‌الله (1387). «بررسی پایه‌های روان‌شناختی و نشانگان صبر در قرآن»، در: روان‌شناسی و دین، ش4، ص143-168.
Basu, D. (2004). "Quality-of-life Issues in Mental Health Care: Past, Present, Future", in: German Journal of Psy-chiatry, No. 7, pp. 35-43.
Beutel, M. E.; Glaesmer, H.; Wiltink, J.; Marian, H.; Brähler, E. (2010). "Life Satisfaction, Anxiety, Depression and Resilience across the Life Span of Men", in: The Aging Male, No. 13 (1), pp. 32-39.
Connor, K. M.; Davidson, J. R. (2003). "Development of a New Resilience Scale: The Connor‐Davidson Resilience Scale (CD‐RISC)", in: Depression and Anxiety, No. 18 (2), pp. 76-82.
 
Diener, E. D.; Emmons, R. A.; Larsen, R. J.; Griffin, S. (1985). "The Satisfaction with Life Scale", in: Journal of Personality Assessment, No. 49, pp. 71-75.
Ellison C. G.; Gay, D. A.; Glass, T. A. (1989). "Does Religious Commitment Contribute to Individual Life Satisfaction?", in: Social Forces, No. 68 (1), pp. 100-123.
Hamarat, Dennis Thompson; Zabrucky, Karen M.; Steele, Don; Matheny, Kenneth B.; Ferda Aysan, E. (2001). "Perceived Stress and Copingresource: Availability as Predictors of Life Satisfactionin Young, Middle-aged, and Older Adults", in: Journal of Experimental Aging Research, No. 27, pp. 181-196.
Hass, M.; Graydon, K. (2009). "Sources of Resiliency among Successful Foster Youth", in: Children and Youth Services Review, No. 31, pp. 457–463.
Ôzer, Melek (2004). "Study on The Life Satisfaction of Elderly Individuals Living in Family Environment and Nursing Homes", in: Turkish Journal of Geriatrics, No. 7, pp. 33-36.
Peacok, J. R.; Poloma, M. M. (1999). "Religiosity and Life Satisfaction across the Life Course", in: Social Indicators Research, No. 48 (3), pp. 321-342.
Richardson, G. E. (2002). "The Metatheory of Resilience and Resiliency", in: Journal of Clinical Psychology, No. 58 (3), pp. 307-321.
Ryff, C. D.; Singer, B. (1998). "The Contours of Positive Human Health", in: Psychological Inquiry, No. 9, pp. 1-28.
Sousa, L.; Lyubomirsky, S. (2001). "Life Satisfaction", In: J. Worell (Ed), Encylopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact of Society on Gender, 2, pp. 667-676.
Thoresen, C. E.; Harris A. H.; Oman, D. (2001). “Spirituality, Religion and Health: Evidence, Issues and Concerns”, in: Psychological Perspectives, New York & London: The Guilford Press, pp. 15-52.
Wiliams, M. G.; Duggan, D. S.; Crane, C.; Fennel, M. J. V. (2006). "Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Prevention of Recurrence of Suicidal Behavior", in: Journal of Clinical Psychology, No. 62 (2): pp. 201-210.
Yang, K. P.; Mao, X. Y. (2007). "A Study of Nurses' Spiritual Intelligence: A Cross-sectional Questionnaire Survey", in: Journal of Nursing Studies, No. 44 (6), pp. 999-1010.
Zulling, K. J.; Ward, R. M.; Horn, T. (2006). "The Association between Perceived Spirituality, Religiosity and Life Satisfaction: The Mediating Role of Self-Rated Health", in: Social Indicators Research, No. 79 (2), pp. 255-274.