بررسی مقایسه‌ای ایمان در دیدگاه لوتر و آکوئیناس با تأکید بر نقش انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نجات مسئله‌ای اساسی در مسیحیت است. انسان به دلیل گناه ازلی رابطه خود با خدا را از دست داده و هبوط ‌یافته است. ترمیم این رابطه، نجات انسان از وضعیت هبوط است. راه نجات در مسیحیت به اشکال مختلفی تببین شده است. در نوشته‌های پولس فیض رایگان از طریق مسیح سبب نجات انسان می‌شود. در الاهیات آباء از جمله آگوستین نیز فیض جانشین اراده انسانی می‌شود که با هبوط توان سوگیری درست را از دست داده است، و او را به نجات فرا می‌خواند. مارتین لوتر، به عنوان متألهی آگوستینی، انسان را اساساً موجودی فاسد و گناه‌آلود می‌داند که از طریق فیض و «صرفاً با ایمان» نجات می‌یابد، نه انجام‌دادن اعمال نیک؛ صرفاً با اعتماد به وعده‌های الاهی از عدالت مسیح در ایمان بهره‌مند می‌شود. در سوی دیگر، آکوئیناس اما انسان را موجودی عقلانی و دارای حسن ماهیت می‌داند که با گرایش ذاتی به فضیلت، به سوی ایمان می‌رود. ایمان اعتمادی عقلانی است که طی آن انسان با باور به گزاره‌ها و مشارکت با فیض، حضوری فعال دارد. این مقاله با روش توصیفی‌تحلیلی دیدگاه لوتر و آکوئیناس درباره نجات و نقش انسان در آن را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که درک متفاوت از وضعیت هستی‌شناختی انسان ارتباط مستقیم با رویکرد آنها به مسئله نجات و ایمان دارد. لوتر انسان را در اوضاع و احوال منفعلی تصور می‌کند که راه نجاتش مشارکت با مسیح است؛ در حالی که آکوئیناس برای انسان نقش فعالی متصور است که اعمال نیک می‌تواند در کنار فیض در فرآیند نجات انسان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Faith in the View of Luther and Aquinas with Emphasis on the Role of Man

نویسندگان [English]

  • Leyla Abdollahi 1
  • Mojtaba Zarwani 2
  • Ghorban Elmi 2
1 PhD Student in Comparative Religions and Mysticism, University of Tehran, Tehran, Iran,
2 Associate Professor, Department of Religions and Mysticism, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Salvation is a fundamental issue in Christianity. Due to original sin, man has lost his relationship with God and has descended from Heaven. Restoring this relationship leads to saving man from a state of descent. The way of salvation in Christianity is explained in different ways. In Paul's writings, free grace by Christ saves man. In the theology of the fathers, including Augustine, grace replaces the human will, which by his descent has lost the power of right bias, and calls him to salvation. Martin Luther, as the Augustinian theologian, sees man as essentially a corrupt and sinful being who is saved only by grace and faith, not by doing good deeds. Therefore, he can enjoy the righteousness of Christ in faith only by trusting in divine promises. Aquinas, on the other hand, sees man as a rational and good-natured being who progresses towards faith with an innate tendency to virtue. Faith is a rational trust in which man has an active presence by believing in propositions and participating in grace. This article examines Luther and Aquinas' views on salvation and the role of man in it through a descriptive-analytical method and concludes that different understandings of human ontological status are directly related to their approach to the issue of salvation and faith. Luther considers man to be in a passive state whose salvation is communion with Christ. Aquinas, in contrast, gives man an active role that his good deeds along with grace can be effective in the process of salvation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Luther
  • Aquinas
  • Man
  • Faith
  • Reason
  • Grace
کتاب مقدس (بی‌تا). ترجمه قدیم.
مک‌گراث، آلیستر (1382). مقدمه‌ای بر نهضت اصلاح دینی، ترجمه: بهروز حدادی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
Althaus, Paul (1966). The Theology of Martin Luther, Trans by Robert C. Schultz, Philadelphia: Fortress Press.
Aquinas, Thomas (1952). Summa Theologica, trans by Daniel J. Sullivan, vol. II, William Benton Chicago.
Aulen, Gustaf (1948). The Faith of the Christian Church, trans. Wahlstrom and Arden, Philadelphia: The Muhlenberg Press.
Chester, Stephen (2009). “It is No Longer I Who Live: Justification by Faith and Participation in Christ in Martin Luther’s Exegesis of Galatians”, in: New Test Stud. 55, pp. 315-337.
Jankiewicz, Darius (2004). "Sacramental Theology and Ecclesiastical Authority", in: Faculty Publications, Paper 56, pp. 361-382.
Luther, Martin (1823). On The Bondage of the Will; to the Venerable Mister Erasmus of Rotterdam 1525, Translated by Edward Thomas Vaughan, MA: London.
Luther, Martin (1949). Commentary on the Epistle to the Galatians, 1535, Trans. Theodore Graebner, Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House.
Luther, Martin (1958). Answer to Latomus, 1521, Luther’s Work, American Edition, vol. 32, edited by George W. Forell, General Editor, Helmut T. Lehmann, Muhlenberg Press.
Luther, Martin (1960). The Theses Disputation Concerning Man, 1536, Luther's works: Career of the Reformer IV / Vol. 34, Philadelphia: Muhlenberg Press.
Luther, Martin (1961). Lectures on Romans, 1515, Ed and Trans by Wilhwlm Pauck, Westminester Press.
Luther, Martin (1989). Two Kind of Righteousness, 1519, Martin Luther's Basic Theological Writings, pp. 155-164.
Luther, Martin (1997). Commentary on ST Paul’s Epistle to Galatians, 1531, Trans. Edwin Sandys, The Digital Library Commentary.
Luther, Martin (2003). On Christian Liberty, 1520, trans. W. A. Lambert, rev. by Harold J. Grimm, Fortress Press: Minneapolis.
Luther, Martin (2004). The Theologia Germanica Translated by Wink worth, Susanna, Dover.
Luther, Martin (2006). Disputation against Scholastic, 1517, Luther Early Theological Works, Library of Christian Classics, pp. 266-273.
Luther’s Work, Lecture on Genesis (1985). Vol. 1, Chapter 1-5, Edited by Jaroslav Pelikan, Congordia Publishing House.
McFarland, Ian. (2011). The Cambridge Dictionary of Christian Theology, Cambridge: Cambridge University Press.
McGrath, Alister E. (2011). Luther’s Theology of the Cross, Wiley-Blackwell.
McGrath, Alister E. (2005). Iustitia Dei: A History of the Christian Doctrine of Justification, Third Edition, Cambridge.
Ozment, Steven (1981). The Age of Reform, 1250-1550: An Intellectual and Religious History of Late Medieval and Reformation Europe, Yale University Press.
Pelikan, Jaroslav (1971). The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, The Emergence of the Catholic Tradition (100-600), The University of Chicago Press.
Pieper, Josef (1975). Belief and Faith: A Philosophical Tract, Pantheon Books.
Sessions, William Lad (1994). The Concept of Faith: A Philosophical Investigation, Ithaca: Cornell University Press.
Slenczka, Notger (2014). “Luther’s Anthropology”, The Oxford Handbook of Martin Luther's Theology, online publication.
Stoellger, Philipp (2017). "Martin Luther on Faith", in: Oxford Research Encyclopedia of Religion, Oxford University Press.
Stoltzfus, Michael (2013). "Martin Luther: A Pure Doctrine of Faith", Globethics.net library Submissions Protestant Ethics Journal of Lutheran Ethics.
Weber, Edmund (2010). “Salvation and Faith: with Special Reference to Martin Luther’s and John Calvin’s Ideas; a Theological Contribution to a General Theory of Religion”, Journal of Religious Culture, No. 145, pp. 1-6.