بازخوانی و مفهوم‌سازی مجدد طبقه‌بندی‌های معنویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش ترسیم طبقه‌بندی جامعی از معنویت است. لذا پس از بررسی طبقه‌بندی‌های موجود در دو گام توصیف و تحلیل کوشیدیم طبقه‌بندی جامعی از معنویت معرفی کنیم. گرایش نویسندگان این مقاله به معنویت و دین، نگاهی خداباورانه است، اما با توجه به اینکه هدف این مطالعه دست‌یابی به طبقه‌بندی جامعی بود، فارغ از جهت‌گیری خود کوشیدیم طبقات موجود در این جغرافیا را نشان دهیم. لذا دیدگاه مفروض خویش را بیان نکردیم و طبقه‌بندی‌های موجود را، فارغ از اینکه می‌پذیریم یا نه، و نظر به اینکه آیا به انواع و ابعاد مختلف معنویت توجه داشته‌اند یا خیر، بررسی کرده‌ایم. نتایج این پژوهش نشان داد طبقه‌بندی‌های موجود به طور پراکنده و از زوایای مختلفی به موضوع معنویت پرداخته بودند که کوشیدیم در صورت‌بندی جدید به ابعاد گوناگون دینی، غیردینی، ضد دین، درونی‌نگر، بیرونی‌نگر، شکاک، تصدیق‌آمیز، در ارتباط با فرد، دیگران، طبیعت و کیهان توجه کنیم، به طوری ‌که این ابعاد ذیل دو محور اصلی باورنداشتن به معنا و باور به معنا قرار گرفت. طبقه‌بندی جامع می‌تواند راهنمایی مناسب و جامع برای فهم طبقات و مصادیق گوناگون معنویت باشد. همچنین، می‌تواند در عرصه نظریه‌پردازی، تحقیقاتِ حوزه معنویت و معنویت‌های مضاف استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rereading and Re-conceptualizing the Classifications of Spirituality

نویسندگان [English]

 • Gholamali Seifi 1
 • Maghsud Amin Khandaghi 2
 • Bakhtiar Shabani Varaki 3
 • Khosro Bagheri Noparast 4
1 PhD Student in Curriculum Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran,
2 Associate Professor, Department of Curriculum Studies, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Foundations of Education, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran,
4 Professor, Department of Philosophical and Social Foundations of Education, University of Tehran, Tehran, Iran,
چکیده [English]

The purpose of this study has been to draw a comprehensive classification of spirituality. Therefore, after examining the existing classifications in two steps of description and analysis, we tried to introduce a comprehensive classification of spirituality. The authors of the article had a theistic view about spirituality and religion, but since the aim of this study was to achieve a comprehensive classification, regardless of our own orientation, we tried to show the existing classes in this field. Thus, we did not express our preconceived notions, but instead examined the existing classifications, regardless of whether we accepted them or not, and whether or not they concerned different types and dimensions of spirituality. The results of this study showed that the previous classifications dealt with the subject of spirituality sporadically and from different angles. Hence, in the new formulation, we tried to discuss the various dimensions including religious, secular, anti-religious, introspective, extroverted, skeptical, affirmative, as well as the dimensions related to the individual, others, nature, and the universe, so that they were placed under two main categories: disbelief and belief in the meaning. Comprehensive classification can be an appropriate and complete guide to understanding the various classes and instances of spirituality. It can also be used in the field of theorizing and conducting research related to spirituality and mixed spirituality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spirituality
 • Spiritual
 • Religion
 • Non-religious
 • Anti-religious
 • Secular
 • Comprehensive Classification
الاهی، بهرام (1383). معنویت یک علم است، تهران: جیحون.
باغ‌گلی، حسین (1392). مطالعه انتقادی «تربیت معنوی» در دنیای معاصر: مقایسه رویکردهای دینی و نوپدید در عرصه تربیت، پایان‌نامه دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استاد راهنما: بختیار شعبانی ورکی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
پترسون، مایکل؛ هاسکر، ویلیام؛ رایشنباخ، بروس؛ بازینجر، دیوید (1390). عقل و اعتقاد دینی: درآمدی به فلسفه دین، ترجمه: احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو.
حمیدیه، بهزاد (1391). معنویت در سبد مصرف، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
شاکرنژاد، احمد (1394). مفهوم‌شناسی معنویت در عصر پست‌مدرن: تبارشناسی و دلالت‌های کلامی آن، پایان‌نامه دکتری فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، استاد راهنما: محسن جوادی و عباس ایزدپناه، قم: دانشگاه قم.
عابدی‌ جعفری، حسن؛ رستگار، عباس‌علی (1386). «ظهور معنویت در سازمان‌ها: مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرض‌ها و مدل مفهومی»، در: علوم مدیریت ایران، ش2 (5)، ص99-121.
کیانی، معصومه؛ مهرمحمدی، محمود؛ صادق‌زاده قمصری، علی‌رضا؛ نوذری، محمود؛ باقری، خسرو (1394). «مفهوم‌شناسی معنویت از دیدگاه اندیشمندان تربیتی غربی و مسلمان»، در: اسلام و پژوهش‌های تربیتی، ش7 (2)، ص97-118.
 
Bauman, Z. (1998). "Postmodern Religion?'', in: P. Heelas, D. Martin & P. A. Morris (eds.), Religion, Modernity and Postmodernity, Oxford: Blackwell.
Boje, D. (2000). “Another View: Approaches to the Study of Spiritual Capitalism”, in: Biberman, J. & Whitty, M. (Eds.), Work & Spirit, The University of Scranton, Scranton, PA, pp. xxv-xxxii.
Bradley, J.; Kauanui, S. K. (2003). “Comparing Spirituality on Three Southern California College Campuses”, in: Journal of Organizational Change Management, pp. 448-463, DOI: 10.1108/09534810310484181
Buck, H. G. (2006). “Spirituality: Concept Analysis and Model Development”, in: Holistic Nursing Practice, 20 (6): 288-292.
Carr, D.; Haldane, J. (Eds.) (2003). Spirituality, Philosophy and Education, Routledge.
Dalton, J. C.; Eberhardt, D.; Bracken, J.; Echols, K. (2006). “Inward Journeys: Forms and Patterns of College Student Spirituality”, in: Journal of College and Character, 7 (8),  DOI: 10.2202/1940-1639.1219
Downey, M. (1997). Understanding Christian Spirituality, Mahwah: Paulist Press.
Giacalone, R. A.; Jurkiewicz, C. L. (Eds.) (2003). Handbook of Workplace Spirituality and Organizational Performance, Me Sharpe.
Gould, S. J. (2006). “Cooptation through Conflation: Spiritual Materialism is not the Same as Spirituality”, in: Consumption, Markets and Culture, 9 (1): 63-78, DOI: 10.1080/10253860500481262
Heelas, P.; Woodhead, L. (2005). The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality, Blackwell.
Hill, P. C.; Pargament, K. I.; Hood, R. W.; McCullough, J. M. E.; Swyers, J. P.; Larson, D. B.; Zinnbauer, B. J. (2000). “Conceptualizing Religion and Spirituality: Points of Commonality, Points of Departure”, in: Journal for the Theory of Social Behaviour, 30 (1): 51-77, DOI: 10.1111/1468-5914.00119
Holmes III, U. T. (1980). A History of Christian Spirituality: An Analytical Introduction, New York: Seabury.
Jacobs, A. C. (2013). “Spirituality: History and Contemporary Developments: An Evaluation”, in: koers, 78 (1): 1-12.
LaPierre, L. L. (1994). “A Model for Describing Spirituality”, in: Journal of Religion and Health, 33 (2): 153-161.
Lippman, L. H.; McIntosh, H. (2010). “The Demographics of Spirituality and Religiosity among Youth: International and US Patterns”, in: Child Trends Research Brief, 2010-21.
Mcelwain, T. (2019). Invitation to Islam: A Survival Guide, Kindle Unlimited.
McSherry, W.; Cash, K. (2004). “The Language of Spirituality: An Emerging Taxonomy”, in: International Journal of Nursing Studies, 41 (2): 151-161, DOI: 10.1016/S0020-7489(03)00114-7.
Miller, W. R.; Delaney, H. D. (2005). Judeo-Christian Perspectives on Psychology: Human Nature, Motivation, and Change (pp. xvi-329), American Psychological Association.
Paloutzian, R. F.; Park, C. L. (Eds.). (2014). Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, Guilford Publications.
Pargament, K. I. (1999). “The Psychology of Religion and Spirituality? Yes and No”, in: The International Journal for the Psychology of Religion, 9 (1): 3-16, DOI: 10.1207/s15327582ijpr0901_2
Ramezani, M.; Ahmadi, F.; Mohammadi, E. (2016). “Spirituality in Contemporary Paradigms: An Integrative Review”, in: Evidence Based Care, 6 (2): 7-18, DOI: 10.22038/EBCJ.2016.7195
Richards, P. S.; Bergin, A. E. (1997). “A Spiritual Strategy for Counseling and Psychotherapy”, in: American Psychological Association, Washington DC.
Rovers, M.; Kocum, L. (2010). “Development of a Holistic Model of Spirituality”, in: Journal of Spirituality in Mental Health, 12 (1): 2-24, DOI: 10.1080/19349630903495475
Turner, R. P.; Lukoff, D.; Barnhouse, R. T.; Lu, F. G. (1995). “A Culturally Sensitive Diagnostic Category in the DSM-IV”, in: The Journal of Nervous and Mental Disease, 183 (7): 435-444.
Valenkamp, M. (2008). “The Spiritual and Religious Dimension of Education and Bringing-up”, in: Koers, 73 (2): 323-346.
Ware, C. (2000). Discover Your Spiritual Type: A Guide to Individual and Congregational Growth, 1995, Reprint, Np: Alban Institute.
Worthington, E. L.; Aten, J. D. (2009). “Psychotherapy with Religious and Spiritual Clients: An Introduction”, in: Journal of Clinical Psychology, 65 (2), 123-130, DOI: 10.1002/jclp.20561