گونه‌شناسی تفاسیر الاهیاتی مسیحیت کاتولیک از سازگاری یا ناسازگاری مذهب کاتولیک با اعلامیه جهانی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ادیان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

چکیده

اعلامیه جهانی حقوق بشر با ادعای احترام به شأن انسان، آزادی و حقوق مترتب بر بشر در سال 1948، و در 30 ماده به تصویب سازمان ملل رسید. در این اعلامیه بر مباحثی همچون حقوق شخصی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان تأکید شده است. این نوشتار با توجه به اشکالات حقوق بشری که در مقایسه با دیدگاه‌های اسلامی مطرح می‌شود در صدد است بررسی کند که در کلیسای کاتولیک درباره حقوق بشر چه دیدگاه‌هایی وجود دارد. در مسیحیت کاتولیک سه گونه تفسیر الاهیاتی، در مواجهه با مباحث حقوق بشری صورت گرفت. در این گونه‌های تفسیری، برخی معتقدند مباحث حقوق بشری و آیین مسیحیت با یکدیگر سازگار بوده و ارتباط وثیقی با ‌هم داشته و مبانی کتاب مقدسی تضمین‌کننده این ارتباط است. گروهی نیز با موضع‌گیری در برابر سکولارها معتقدند مبانیِ حقوق بشری، بالضروره الاهیاتی‌اند و خود، در کتاب مقدس ریشه دارند. دسته سوم، بالعکس، بر ناسازگاری الاهیات مسیحی و حقوق بشر پافشاری می‌کنند. این نوشتار با رویکردی توصیفی‌تحلیلی و با روش تحلیل محتوای کیفی مقوله حقوق بشر را معرفی، و گونه‌های مختلف تفاسیر کاتولیک از اعلامیه جهانی حقوق بشر را بیان می­کند و دیدگاه سوم را که مبیِّن ناسازگاری الاهیات مسیحی با حقوق بشر است، منطبق‌تر با مبانی الاهیاتی مسیحیت کاتولیک می‌داند. ادله دو دیدگاه اول را مردود می‌شمرد و شواهدی برای دیدگاه سوم بیان می‌کند و نتیجه می‌گیرد که ماهیت آموزه‌ها و دگمای مسیحی، با اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار است و ادعای سازگاری بیشتر جنبه سیاسی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of Catholic Christianity's Theological Interpretations of the Compatibility or Incompatibility of the Catholic Religion with the Universal Declaration of Human Rights

نویسنده [English]

  • mohammad Hosien Taheri Akerdi
Assistant Professor, Department of Religions, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the United Nations in 1948, in 30 articles, claiming respect for human dignity, freedom, and human rights. In this declaration, topics such as personal, civil, political, economic, social, and cultural human rights are emphasized. This paper aims to examine the views of the Catholic Church on human rights, considering the problems of human rights that are raised in comparison with Islamic views. In Catholic Christianity, there were three theological interpretations of human rights issues. In these types of interpretations, some believe that the issues of human rights and Christianity are compatible with each other and have a close relationship, which is guaranteed by the principles of the Bible. Others, taking a position against the secularists, believe that the foundations of human rights are necessarily theological and rooted in the Bible. The third group, on the contrary, insists on the incompatibility between Christian theology and human rights. Using a descriptive-analytical approach and qualitative content analysis method, this article introduces the topic of human rights and expresses different types of Catholic interpretations of the Universal Declaration of Human Rights. In addition, it considers the third point of view, which expresses the incompatibility between Christian theology and human rights, to be more consistent with the theological foundations of Catholic Christianity. The article rejects the evidence of the first two views and provides evidence for the third one and concludes that the nature of Christian teachings and dogma is incompatible with the Universal Declaration of Human Rights and, therefore, the claim of compatibility is more political

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christianity
  • Catholicism
  • Catholic Church
  • Universal Declaration of Human Rights
  • Christian Theology

 

کتاب مقدس (1975). چاپ ایلام.
احمدی، محمدامین (1۳۹۲). مفهوم و مبانی حقوق بشر، سخنرانی سمینار آموزگاران حقوق بشر، در کمیسیون مستقل حقوق بشر.
امامی، سید حسن (1393). حقوق مدنی، تهران: اسلامیه، ج4.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۶۸). ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۴۷). حقوق مدنی، تهران: دانشکده علوم اداری، ج۱.
Ali, Sadaqat (2017). Human Rights in The Monotheistic Religions Justification of Human Rights in the Perspective of Monotheistic Religion according to Human Rights Theories, MF Norwegian School of Theology.
Allen, J. L. (1988). “Catholic and Protestant Theories of Human Rights”, in: Religious Studies Review, 14 (4): 347-353.
Bucar, M. Elizabeth; Barnett, Barbra (2005). Does Human Rights Need God? Grand Rapids, Michigan: Wm. Eerdmans Publishing Co.
Catholic Church (2004). Pontificium Consilium de Iustitia et Pace, Pontifical Council for Justice, and Peace, Compendium of the Social Doctrine of the Church, No. 5, USCCB Publishing.
Feinberg, Joel (1966). “Duties, Right and Claims”, in: American Philosophical Quarterly, 3: 2, pp. 137-144.
Florea, Ştefan (2017). "Christian Ethics and Human Rights”, in: International Journal of Orthodox Theology, 8: 2: 134-149.
Ghanea-Hercock, Nazila; Stephens, Alan; Walden, Ralph (eds.) (2007). Does God Believe in Human Rights?: Essays on Religion and Human Rights, Brill.
Haas, Michael (2014). International Human Rights: A Comprehensive Introduction, London: Routledge.
Helmut, Frenz (1976). "Human Rights: A Christian Viewpoint," in: Christianity and Crisis 36, no. 11, pp. 145-155.
Henry, Carl F. H. (1984). "Religious Freedom: Cornerstone of Human Rights", in: Christian Legal Society Quarterly 5, no. 3, pp. 5-12.
Hollenbach, D. S. J. (2005). “Human Rights in Catholic Thought: A New Synthesis”, in: America, 193 (13), pp. 16-18.
 
Hollenbach, D. S. J. (2011). “Human Rights in a Pluralist, Unequal Globe: Contributions of Jesuit Universities”, in: Catholic Education, 14 (3): 338-345.
Hollenbach, David (1979). Claims in Conflict: Retrieving and Renewing the Catholic Human Rights Tradition, New York: Paulist Press.
Huhle, Rainer (2010). Human Rights and History: A Challenge for Education, Berlin: FATA Morgana Verlag.
Lerner, N. (2006). Religion, Secular Beliefs and Human Rights: 25 Years after the 1981 Declaration, Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
Maritain, J. (1951). Man and the State, Chicago: University of Chicago Press.
Nelson, J. Robert (1982). "Human Rights in Creation and Redemption: A Protestant View”, in: Human Rights in Religious Traditions, ed. Arlene Swidler, New York: The Pilgrim Press.
Newlands, George (2006). Christ and Human Rights: The Transformative Engagement, Hampshire, England: Ashgate.
Prove, Peter N. (ed.) (2006). Faith and Human Rights: Voices from the Lutheran Communion, Lutheran University Press.
Stackhouse, Max; Healy, S. E. (1996). "Religion and Human Rights: A Theological Apologetic", in: Religious Human Rights in Global Perspective, The Hague: Nijhoff. 
Tabi, Julius Izza (2017). The Challenge of African Christianity to Human Rights: Exploring the Response of the Diocese of Kampala in the Anglican Church of Uganda to Human Rights, Master's Thesis.
The Pontifical Commission Justitia et Pax' (1975). The Church and Human Rights (Vatican City); John Paul II, On Social Concern (Sollicitudo reiSocialis) (Washington DC: US Catholic Conference, 1988).
Van der Ven, Johannes A.; Dreyer, Jaco; Pieterse, Hendrik (2005). Is There a God of Human Rights? the Complex Relationship between Human Rights and Religion: A South African Case, Brill.
Vatican Council II. (1965). Gaudium et Spes: Pastoral constitution on the Church in the Modern World.
Villa-Vicencio, Charles (1992). A Theology of Reconstruction: Nation-building and Human Rights, Vol. 1, Cambridge University Press.
Villa-Vicencio, Charles (1999-2000). “Christianity and Human Rights”, in: Journal of Law and Religion, Vol. 14, No. 2, pp. 579-590.
Witte Jr, John; Green, M. Christian (eds.) (2011). Religion and Human Rights: An Introduction, Oxford: Oxford University Press.
Witte, J. Jr. (1998). “Law, Religion, and Human Rights”, in: Journal of Religious Ethics, 26 (2): 257-262.
Ziebertz, Hans-Georg; Sterkens, Carl (eds.) (2018). Religion and Civil Human Rights in Empirical Perspective, Vol. 2, Springer.