تحلیلی بر منطق آیات جنگ و صلح در قرآن و تورات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه الهیات (ادیان و عرفان)، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه الهیات (ادیان و عرفان)، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 گروه الهیات (ادیان و عرفان)، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

10.22034/jrr.2024.388551.2099

چکیده

جنگ و صلح به‌عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در زندگی اجتماعی انسان موردتوجه اندیشمندان بوده و تعاریف متعددی از آن بیان شده است.در این میان تعریفی که دین از مفهوم جنگ و صلح به ما ارائه می‌دهد بسیارباارزش است ومی تواند الگویی برای عملکرد پیروان آن دین قرار گیرد.موضوع این مقاله تحلیلی بر منطق آیات جنگ و صلح در قرآن وتورات می‌باشد و سعی شده با به‌کارگیری روش نظری وکتابخانه ای به بررسی آیات جنگ و صلح بپردازد.هدف اصلی این پژوهش تبیین منطق آیات جنگ و صلح در تورات و قرآن در نظر گرفته شده است.

یافته های تحقیق نشان می دهد اصل تورات که همان ده فرمان است و منشاء الهی دارد با آیات قرآن متناظر است در فرمان پنجم تاکید شده ، قتل مکن . همچنین در آیات قرآن کریم اولویت با عدم جنگ و برقراری صلح است.

اما به مرور زمان تورات تحریف شد و مفهوم آیات جنگ و صلح در آن تغییر پیدا کردو از قرآن فاصله گرفت.در تورات کنونی،آیات جنگ،خشن و مطلق وغیراخلاقی بیان شده است و صلح اغلب بنابر مصالح قوم یهود لحاظ می شود درقرآن نیزبنابرشرایط موجود جنگ یاصلح توصیه می شوداما در هر صورت رعایت اصول اخلاقی سفارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical of the logic of the verses of war and peace in the Qur'an and Torah

نویسندگان [English]

  • Fatemealsadat Montazeri 1
  • Behrooz Afshar 2
  • Mohamad Yousefi 3
1 Iran. Amol. Islamic Azad University. Unit of Ayatollah Amoli . Faculty of Humanities . Educational Department of Humanities
2 Division of Theology (Religions and Mysticism), Babel Unit, Islamic Azad University, Babel, Iran.
3 Department of Theology (Religions and Mysticism), Ayatollah Amoli Unit, Islamic Azad University, Amol, Iran.
چکیده [English]

War and peace as one of the fundamental concepts in human social life have been the attention of thinkers and many definitions of it have been expressed. In the meantime,the definition that religion provides us of the concept of war and peace is very valuable and can be a model for the performance of the followers of that religion.be placed The subject of this article is the analytical of the logic of the verses of war and peace in the Qur'an and the Torah, and it has been tried to investigate the verses of war and peace by applying the theoretical and library method.The main goal of this research is to explain the logic of the verses of war and peace in the Qur'an and the Torah.

The findings of the research show that the principle of the Torah, which is the ten commandments and has a divine origin, corresponds to the verses of the Qur'an, emphasized in the fifth commandment, do not kill. Also, in the verses of the Holy Quran,priority is given to non-war and establishing peace.

But over time,the Torah was distorted and the meaning of the verses of war and peace in it changed and distanced itself from the Qur'an.In the current Torah, the verses of war are harsh,absolute and immoral,and peace is considered only according to the interests of the Jewish people,but in the Qur'an,up to as much as possible, priority is given to peace and the logic of tolerance prevails.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Torah
  • Logic of Peace
  • Logic of War