تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان، گرایش الاهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 استادیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی که تأثیر بسزایی در تحولات الاهیاتی قرن بیستم داشت، فاجعه بزرگ هولوکاست بود؛ تا جایی که الاهیات و حتی جهان را به قبل و بعد از هولوکاست تقسیم‌بندی می‌کنند. چنین رخداد مهمی تصور از خدای سنتی را به پرسش کشید و الاهی‌دانان یهودی و مسیحی را بر آن داشت تا در تبیین و توجیه این رویداد و نقش خدا در جهان، مفاهیم و تلقی‌های تازه‌ای از خدا مطرح کنند. در این مقاله کوشیده‌ایم با رویکردی پدیدارشناسانه، پاسخ‌های برخی از مهم‌ترین الاهی‌دانان یهودی به پیامدهای الاهیاتی هولوکاست و تصور از خدا در الاهیات پساآشویتس یهودی را، در قالب پاسخ‌های سنتی و مدرن، بررسی و نقد کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of God in Post-Holocaust Jewish Theology

نویسندگان [English]

  • Mohamad erfan Jaberi zade 1
  • Ali Shahbazi 2
1 PhD student, Comparative Religious Studies, Christian Theology, University of Religions and Denominations, Qom
2 Assistant professor, Department of Abrahamic Religions, University of Religions and Denominations, Qom
چکیده [English]

A significant even which remarkably affected the twentieth-century theology was the catastrophe of Holocaust. Theology, and even the world, is divided into pre- and post-Holocaust. The tragedy gave rise to questions about our traditional conception of God, and led Jewish and Christian theologians to offer new concepts of God so as to be able to account for and justify the event and God’s role in the world. In this paper, we have adopted a phenomenological approach in order to consider and review responses offered by some of the most important Jewish theologians to theological consequences of Holocaust and the conception of God in post-Auschwitz Jewish theology in terms of traditional and modern responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holocaust
  • God
  • evil
  • Jewish theology
  • Judaism
  • antisemitism
  • anti-Judaism

منابع

پورمحمدی، نعیمه؛ فصیحی، میثم (1396). «ارزیابی تئودیسه اعتراض در پاسخ به مسئله شر»، در: فلسفه دین، س14، ش3، ص609-631.
پورمحمدی، نعیمه (1392). «دو تئودیسه بدیع در کتاب ایوب»، در: هفت‌ آسمان، ش59، ص143-161.
شختر، حییم؛ نیومن، اریه؛ بئر، اهرون؛ سولا، میم ز.؛ اشمیدت، شلمو (1977). واژه‌های فرهنگ یهود، سردبیر ترجمه: منشه امیر، اورشلیم: انجمن جوامع یهودی تل‌آویو اسرائیل.
شمس، محمد (1387). الاهیات هولوکاست: هفت دیدگاه کلامی پیرامون هولوکاست، سوئد: کتاب ارزان.
قنبری، بخش‌علی؛ مهدیه، فاطمه (1389). «شخینا در قبالا»، در: پژوهش‌نامه ادیان، س4، ش8، ص57-75.
کتاب مقدس (2002). انگلستان: انتشارات ایلام.
کوشنر، هارولد (1996). به سلامتی زندگی: بزرگ‌داشتی از وجود و اندیشه یهود، برگردان: پیمان اخلاقی، کالیفرنیا: انتشارات سیامک.
ویزل، الی (1387). شب، ترجمه: نینا استوار مسرت، لوس‌آنجلس: بنیاد جامعه دانشوران، نسخه اینترنتی.
Berenbaum, Michael (2001). "Theological and Philosophical Response", in: Walter, Laqueur (Editor), Tydor Baumel Judith (Associate Editor), Holocaust Encyclopedia, New Haven and London: Yale University Press.
Birnbaum, Philip (1995). Encyclopedia of Jewish Concepts, New York: Hebrew Publishing Company.
Blumenthal, David R. (1993). Facing the Abusing God: A Theology of Protest, Westminster: John Knox Press.
Braiterman, Zachary (1998). God after Auschwitz: Tradition and Change in Postholocaust Jewish Though, Princeton University Press.
Fackenheim, Emil (1987). "Holocaust", in: Arthur A. Cohen & Poul Mendes-Flohr, Contemporary Jewish Religious Thought: Original Essays on Critical Concepts, Movements and Beliefs, New York: The Free Press a Division of Macmillan Inc.
Frame, John M. (1994). A Pologetics to the Glory of God, P and R Publication.
Fred Alford, Charles (2009). After The Holocaust: The Book of Job, Primo Levi, and the Path to Affliction, New York: Cambridge University Press.
Greenberg, Gershon (2005). "Holocaust in American Jewish Philosophy", in: Glenda Abramson, Encyclopedia of Modern Jewish Culture, Vol. 1, London & New York: Routledge, This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2006.
Grigg, Richard (1966). Gods after God: an Introduction to Contemporary Radical Theologies, State University of New York Press.
Haught, John F. (2018). God after Darwin: A Theology of Evolution, New York: Routledge.
Jonas, Hans (1996). Mortality and Morality: A Search for the Good after Auschwitz, Northwestern University Press.
Katz, Steven T. (2000). "Holocaust, Judaic Theology and", in: Jacob Neusner, Alan Avery-Peck, William Scott Green, in: Encyclopedia of Judaism, Vol. 1, Brill, Leiden, Boston, Koln.
Katz, Steven T. (2005). "Holocaust, the Jewish Theological Responses", in: Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion, second edition, vol. 6, Macmillan reference USA, An Imprint of Thomson Gale.
Katz, Steven T. (2007). "Jewish Face after the Holocaust", in: Fred Skolnik & Michael Berenbaum, Encyclopaedia Judaica, Second Edition, vol. 9, Kater Publishing House.
Katz, Steven T.; Shlomo, Biderman; Greenberg, Gershon (2007). Wrestling with God: Jewish Theological Responses during and after the Holocaust, Oxford University Press.
Koresh, Sara E.; Hurvitz, Mitchel M. (2006). "Anti- Judaism, Anti-Semitism", in: Encyclopedia of Judaism, New York: Chek Mark Books.
Kushner, Harold (2001). When bad Things Happen to Good People, New York: Schoken Books.
Langton, Daniel R. (2011). "God the Past and Auschwitz, Jewish Holocaust Theologians Engagement with History", in: Holocaust Studies: a Journal of Culture and History, Vol. 17, No. 1, pp. 29-62, Vallentine Mitchell, London.
Maccoby, Hyam (1987). "Anti-Judaism and Antisemitism", in: Arthur Cohen & Poul Mendes-Flohr, Contemporary Jewish Religious Thought: Original Essays on Critical Concepts, Movements and Beliefs, New York: The Free Press a Division of Macmillan Inc.
Pinder Ashender, Elizabeth (2011). "How Jewish Thinkers Come to Terms with the Holocaust", in: European Journal of Theology, vol. 20.
Pramuk, Christopher (2017). "Making Sanctuary for Divine: Exploring Melissa Raphael's Holocaust Theology", Studies in Christian-Jewish Relations: The Electronic Journal of the Council of Centers on Jewish Christian Relations, Vol. 12, No. 1, Published by Boston College.
Ramras-Rauch, Gila; Michman, Joseph (1985). Facing the Holocaust: Selected Israeli Fiction, USA: The Jewish Publication Society.
Raphael, Melissa (2003). The Female Face of God: A Jewish Feminist Theology of the Holocaust, New York: Routledge, (This edition published in the Taylor and Francis e-Library, 2005).
Raphael, Melissa (2006). "The Kiss of The Shekinah", in: Temenos-Nordic Journal of Comparative Religion, The Finnish Society for the study of Religion, Vol. 42, No. 1, pp. 93-110.
Rubenstein, Richard (1966). After Auschwitz: Radical Theology and Contemporary Judaism, the Bobbs-Merrill Company, Inc• Indianapolis • New York • Kansas City.
Rubenstein, Richard L. (1970). Morality and Eros, New York: Mc Graw-Hill.
Rubenstein, Richard L.; Roth, John K. (1987). Approaches to Auschwitz: The Holocaust and Its Legacy, Westminster John Knox Press, (422 page), 2003 (499 pages).
Shervin, Byron L. (1987). "Theodicy", in: Arthur A. Cohen & Paul Mendes-Flohr, 20th Century Jewish Religious Thought: Original Essays on Critical Concepts, Movements, and Beliefs, First JPS edition, Philadelphia: The Jewish Publication Society.
Vermes, Pamela (2005). "Buber Martin", in: Glenda Abramson, Encyclopedia of Modern Jewish Culture, Vol. 1, London & New York: Routledge, This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2006.
Wiesel, Elie (1982). Night, New York: Bantam Books.