نویسنده = علی صادقی منش
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلِ پیش‌گویی‌های پایان جهان در دین زردشت با تکیه بر دیدگاه میرچا الیاده

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-161

علی تسنیمی؛ علی صادقی منش؛ هستی قادری سهی