نویسنده = بتول موسوی
معنویت و هوش معنوی از منظر دینی و نقش آن در ارتقای سلامت

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 53-79

اکرم جهانگیر؛ مژگان کاربخش؛ بتول موسوی