نویسنده = علی بیات
تعداد مقالات: 1
1. مانع اخلاقی‌زیستن از نظر پولس: زندگی بر حسب جسم و عُجب ناشی از آن

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-104

طاهره محمدیان عمرانی؛ احمدرضا مفتاح؛ علی اکبر عبدل آبادی؛ علی بیات