نویسنده = عبداالله بابااحمدیان
بررسی مقایسه‌ای دانش اهریمن در اندیشه زروانی و سنت اسکاندیناوی

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 59-98

10.22034/jrr.2024.317214.1953

عبداالله بابااحمدیان؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل؛ فرزانه رحمانیان کوشککی