بررسی تطبیقی آیین ابیونی با قرآن: پاسخ‌گویی به شبهه اقتباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران

3 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، جامعة ‌المصطفی العالمیة، قم، ایران

چکیده

امین قضایی در کتاب نامه‌هایی برای محمّد (ص) پیامبر؛ پژوهشی بر ریشه‌های قرآن احکام اسلامی را متأثر از مذهب یهود می‌داند و معتقد است متن کنونی قرآن، نامه‌ها و ملحقاتی بوده که از طرف فرقه‌ای یهودی‌مسیحی به نام «ابیونی‌ها» برای پیامبر اسلام (ص) ارسال می‌شده است. این جستار مدعیات امین قضایی را به روش تحلیلی‌انتقادی و با رویکرد تاریخی بررسی می‌کند. با بررسی تاریخ فرقه ابیونی و مطالعه تطبیقی آموزه‌های آیین آنها با اسلام و همچنین امکان ارتباطشان با پیامبر (ص) در حجاز، این مطلب مشخص شده است که هیچ ارتباطی بین فرقه مذکور با پیامبر اسلام (ص) وجود نداشته و قضایی با آگاهی سطحی از آداب و مناسک فرقه ابیونی و پیش‌نهادن مستندات شاذ، فرضیه‌هایی را مطرح کرده است که تاریخ درباره این فرقه چنین مستنداتی را تأیید نمی‌کند، به طوری که می‌توان گفت دیدگاه وی درباره قرآن هیچ‌گونه پشتوانه علمی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Ebionism and Koran; A Response to The Question of Adaptation

نویسندگان [English]

  • Murtiza Sazjini 1
  • Rahman Ushriyyih 2
  • Muhammad Ali Rizaei Isfihani 3
1 PhD Student in Comparative Interpretation Studies, University of Koranic Sciences, Qom
2 Associate Professor, University of Koranic Sciences, Qom
3 Professor, Department of Koranic Sciences and Hadith, Al-Mustafa International University, Qom
چکیده [English]

In his book Letters for The Prophet Muhammad; A Research into the Origins of  Koran Amin Qazaei views Islamic rules as influenced by Judaism, contending that the present text of Koran consists of letters and annexes sent from a Jewish-Christian sect Ebionites to the Prophet of Islam. This study examines Amin Qazaei’s claims using a critical-analytic method and with a historical approach. Through the examination of the history of Ebionites and a comparative study of their religious teachings and Islam it is ascertained that there was no connection between the sect and the Prophet of Islam. Having a shallow knowledge about customs and rites of Ebionites and presenting rarely cited documents, Amin Qazaei has raised such unconfirmed hypotheses that one could say that his viewpoint on Koran lacks any scientific support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ebionite
  • Koran
  • Letter
  • Question
  • Amin Qazaei
کتاب مقدس (1396). ترجمه: فاضل‌خان همدانی، تهران: اساطیر، چاپ چهارم.
ابن حجه حموی، تقی الدین ابوبکر (2004). خزانة الادب و غایة الارب، تحقیق: عصایم شقیو، بیروت: دار البحار.
انصاریان، حسین (1383). ترجمه قرآن، قم: اسوه.
ایلخانی، محمد (1374). «پولس»، در: ارغنون، ش5 و 6، ص393-414.
بابایی اهری، مهدی (1381). «اخلاق در کسب و کار»، در: کمال مدیریت، س1، ش1، ص99-118.
بخاری، محمد بن اسماعیل (1401). صحیح البخاری، بیروت: دار ابن کثیر.
بهشتی، احمد (1365). «عیسی، پیامبر اسلام؛ بخش چهارم: کتاب هرماس»، در: درس‌هایی از مکتب اسلام، س26، ش9، ص46-51.
جعفری، یعقوب (1376). تفسیر کوثر، قم: مؤسسه انتشارات هجرت.
الحاج، ساسی سالم (2002). نقد الخطاب الاستشراقی، بیروت: دار المدار الاسلامی.
الخضری، القسّ حنّا جرجس (1304). تاریخ الفکر المسیحی، قاهره: دار الثقافة.
دانیلو، ژان (1383). ریشه‌های مسیحیت در اسناد بحرالمیت، ترجمه: منصور معتمدی، علی مهدی‌زاده، تهران: نشر ادیان.
الدوالیبی، معروف (1368). المدخل الی علم اصول الفقه، دمشق: مطبعة الجامعة السوریة.
سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم (1378). «درآمدی بر شناخت کتاب مقدس»، در: هفت‌آسمان، س1، ش2، ص144-162.
طالبی، حسن (1383). «نجات‌شناسی از دیدگاه مسیحیت و اسلام»، در: پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی، ش10 و 11، ص107-128.
عامری، سامی (2010). هل القرآن الکریم مقتبس من کتب الیهود والنصاری، عمان: المؤسسة العلمیة الدعویة العالمیة مبادرة البحث العلمی لمقارنة الادیان.
عباس‌زاده، حمید (1389). «اقتباس‌های قرآنی در نهج‌البلاغه»، در: مطالعات تفسیری، ش1، ص38-55.
غفوری‌نژاد، محمود؛ رسول‌خانی شهنانی، مرضیه (1388). «مقایسه تطبیقی مجازات در متون یهود و اسلام در سه جرم قتل، زنا، سرقت»، در: فقه و تاریخ تمدن، ش22، ص131-161.
قضایی، امین (1394). نامه‌هایی برای محمّد پیامبر؛ پژوهشی بر ریشه‌های قرآن، سوئد: انتشارات آزاد ایران.
کرنز، ارل. ای. (بی‌تا). سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ، ترجمه: آرمان رشدی، تهران: انتشارات ایلام.
کریمر، آلفرد فون (1920). تاریخ الحضارة فی الشرق، ترجمه: خوداباکش، قاهره: بی‌نا.
کونگ، هانس (1384). تاریخ کلیسای کاتولیک، ترجمه: حسن قنبری، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
گریدی، جوان ا. (1384). مسیحیت و بدعت‌ها، ترجمه: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم: طه، چاپ دوم.
مبلغی آبادانی، عبدالله (1373). تاریخ ادیان و مذاهب جهان، تهران: منطق.
مطهری، مرتضی (1382). یادداشت‌های استاد مطهری، تهران: صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر (1386). یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، تهران: دار الکتاب الاسلامیة، چاپ چهارم.
مکارم شیرازی، ناصر؛ و همکاران (1371). تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
مؤدب، سیّد رضا (1393). مبانی تفسیر قرآن، قم: انتشارات دانشگاه قم، چاپ سوم.
میلیر، ویلیام (1396). تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران، ترجمه: علی نخستین، تهران: اساطیر، چاپ دوم.
ناس، جان (1392). تاریخ جامع ادیان، ترجمه: علی‌اصغر حکمت، تهران: علمی‌فرهنگی، چاپ بیست‌ودوم.
نوابی قمصری، مریم السادات (1393). «اسنی‌ها و مندائیان: مقایسه باورها و آیین‌ها»، در: ادیان و عرفان، س47، ش2، ص333-361.
هاکس، جیمز (1394). قاموس کتاب مقدس، تهران: اساطیر، چاپ سوم.
همتی، محمدعلی؛ شاکر، محمدکاظم (1395). گزارش، نقد و بررسی آرای کریستف لوکزنبرگ در کتاب قرائت آرامی‌سریانی قرآن، قم: دانشکده اصول‌الدین.
 
Bousquet, G. H. (1947). "Le Mystere da la Formation at des Origines du Figh", in: Revue Algerienne, Tunisienne ET Marocaine de la Legislation et de la Jurisprudence, vol. 63, p. 76, alger.
Collinet, Paul (1925). Histoire de l'école de droit de Beyrouth, Paris.
Graham, W. (1980). “Review of Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation”, by John Wansbrough, in: Journal of the American Oriental Society 100ii, vol. 38, pp. 137-141.
Kremer, Alfered Von (1875). Culture Geschichte des Orients under den Chalifen, Vienna.