دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 1-314 

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی آیین ابیونی با قرآن: پاسخ‌گویی به شبهه اقتباس

صفحه 8-33

مرتضی سازجینی؛ رحمان عشریه؛ محمدعلی رضایی اصفهانی


مفهوم عرفانی «خداگونگی» و امکان خداگونگی انسان در مسیحیت

صفحه 110-128

طیبه‌سادات طبایی؛ یوسف دانشور نیلو؛ رضا الهی منش


مقاله پژوهشی

بررسی بسترهای اجتماعی کتاب مکاشفه یوحنّا

صفحه 182-203

آزاده رضایی؛ فاطمه لاجوردی