مفهوم عرفانی «خداگونگی» و امکان خداگونگی انسان در مسیحیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 دانشیار فلسفه دین، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

3 استادیار گروه تصوف و عرفان اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

هدف و مقصد کلیِ حیات معنوی در مسیحیت ارتدوکس با مفهوم «خداگونگی» بیان می‌شود. در سرتاسر فیلوکالیا که مجموعه‌ای بزرگ و معتبر در عرفان مسیحیت ارتدوکس است، تصریح می‌شود که انسان مخلوقی است که مقرر شده است خدا شود. به این معنا که آنچه انسان به آن فراخوانده می‌شود صرفاً اطاعت از خدا در قالب سبکی از زندگی اخلاق‌محور نیست، بلکه او باید علاوه بر زیست اخلاقی به گونه‌ای بی‌واسطه و با تکیه بر درون و ذاتِ خود در موجودیت و شکوه خدا که یگانه‌ای تثلیثی است، شریک شود. مقدّربودنِ خداگونه‌شدن برای انسان از منظر نویسندگان و مفسّران فیلوکالیا پیام اصلی این کتاب و مضمونی است که این متن عظیم و متشکل از متون مختلف را «یگانه و یک‌دست» کرده است. در این مقاله می‌کوشیم مفهوم «خداگونگی» را از منظرهای متفاوت بکاویم و در پایان به نتیجه‌ای مشخص درباره چگونگی امکان آن از نگاهِ قدیسان فیلوکالیا دست یابیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Theosis And Its Possibility in Christianity

نویسندگان [English]

  • Tayyibi Sadat Taba’i 1
  • Yusuf Danishvar Nilu 2
  • Reza Elahimanish 3
1 PhD Candidate, Sufism and Islamic Mysticism, University of Religions and Denominations, Qom
2 Associate Professor, Imam Khomeini Center for Research and Education, Qom
3 Associate Professor, Department of Sufism and Islamic Mysticism, University of Religions and Denominations
چکیده [English]

The general goal and destination of spiritual life in orthodox Christianity is expressed through the concept of theosis (or deification). Throughout Philokalia which is a large and respected collection in the mystical orthodox Christianity, it is proclaimed that human beings are creatures which are decided to become God. That is to say, what they are called to is not merely obedience towards God in the form of a morality-oriented lifestyle. But, rather, in addition to leading a moral life, they should immediately and in reliance upon their inner self and essence share the being and majesty of God who is a hypostatic union. From the perspective of Philokalia’s authors and commentators, theosis is the prime message of the book and a theme which unifies and standardizes the huge text which is comprised from different texts. This article tries to explore theosis from different perspectives, and finally to reach a clear conclusion on the way it is possible in the view of the saints of Philokalia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theosis (deification)
  • Christian mysticism
  • orthodox Christianity
  • human beings’ mystical statures
  • Philokalia
Aquino, Frederick D. (2012). “The Philokalia and Regulative Virtue Epistemology”, in: The Philokalia; A Classic Text of Orthodox Spirituality, Oxford University Press, pp. 293-306.
Bingaman, Brock (2012). “Becoming a Spiritual World of God: The Theological Anthropology of Maximus the Confessor”, in: The Philokalia; A Classic Text of Orthodox Spirituality, Oxford University Press, pp. 164-195.
Bingaman, Brock; Nassif, Bradley (2012). “Love of the Beautiful”, in: The Philokalia; A Classic Text of Orthodox Spirituality, Oxford University Press, pp. 17-20.
Louth, Andrew (2012). “The Influence of the Philokalia in the Orthodox Word”, in: The Philokalia; A Classic Text of Orthodox Spirituality, Oxford University Press, pp. 69-80.
Nassif, Bradley (2012). “Concerning Those Who Imagine That They Are Justified By Works: The Gospel According To St. Mark- The Monk”, In: The Philokalia; A Classic Text Of Orthodox Spirituality, Oxford University Press, pp. 107-125.
Nicodemus & Makarios (1983). translated by G. E. H. Palmer & Sherrard & Kallistos, The Philokalia: The Complete Text, London: Faber and Faber, v. 1-4.
Smith, Allyne (annotated & explained) (2006). translate by G. E. H. Palmer & Philip Sherrard & (Bishop) Kallistos Ware, Philokalia; The Eastern Christian Spiritual Text, Skylight Paths Publishing.
Ware, Kallistos (1986). The Orthodox Way, St Vladir’s Seminary Press.
Ware, Kallistos (2012). “Nikodimos and Philokalia”, in: The Philokalia; A Classic Text of Orthodox Spirituality, Oxford University Press, pp. 22-53.