قلب سلیم و عقل مستقیم در الاهیات جاناتان ادواردز

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

مقاله «قلب سلیم و عقل مستقیم در الاهیات جاناتان ادواردز» به قلم آقایان روح‌الله آدینه و حامد افشاریان پس از مشابه‌یابی و داوری آن در شماره 14 (پاییز و زمستان 1398) مجله پژوهش‌های ادیانی منتشر گشت. در آن زمان درصد مشابهت از سوی سامانه سمیم نور کمتر از 8 در صد شناسایی شد که طبیعی به نظر می‌رسید. در پی نشر، یکی از خوانندگان جدی این مجله، طی ایمیلی ادعا کرد که این مقاله عمدتاً برگرفته و ترجمه فصل نخست کتاب عقل و قلب ویلیام وینرایت است با این مشخصات:
Reason and the heart: a prolegomenon to a critique of passional reason, William J. Wainwright
پس از بررسی، ادعای فوق محرز شد. در نتیجه، این مقاله  به دلیل عدم رعایت ضوابط اخلاقی پژوهش حذف و از آن خواننده محترم تشکر و از دیگر خوانندگان ارجمند عذرخواهی می‌شود.
سردبیر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pure Heart and Straight Reason in Jonathan Edwards’s Theology

نویسندگان [English]

  • Rohollah Adineh 1
  • hamed afsharian 2
1 Associate Professor, Department of Islamic Philosophy, Imam Khomeini International University, Qazvin
2 Postgraduate in philosophy of religion, Imam Khomeini International University, Qazvin,
چکیده [English]

The article "Sound Heart and Straight Mind in Jonathan Edwards Theology" by Ruhollah Adineh and Hamed Afsharian was published in the 14th issue (Autumn and Winter of 1398) of the Journal of Religious Studies (JRS) after similarity check and review. At that time, the similarity percentage was detected by Samim Noor System as less than 8%, which seemed normal. Following the publication, one of the JRS's serious readers claimed in an email that the article was mainly taken and translated from the first chapter of William Wainwright's book "Reason and the Heart: A Prolegomenon to a Critique of Passional Reason".
After investigation, the above claim was established. Hence, the article is deleted due to non-observance of research ethics. Hereby JRS thanks the respected reader and apologizes to other esteemed readers.
Chief Editor

کلیدواژه‌ها [English]

  • the pure heart
  • the straight reason
  • theology
  • Jonathan Edwards
قرآن کریم.
استیور، دان (۱۳۹۳). فلسفه زبان دینی، ترجمه: ابوالفضل ساجدی، قم: نشر ادیان (وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب).
استیون، فانینگ (1384). عارفان مسیحی، ترجمه: فرید رادمهر، تهران: نیلوفر.
اسدی‌نیا، سهام؛ علمی، قربان (۱۳۹۵). «دیدگاه جاناتان ادواردز و فیض کاشانی در باب رابطه عقل و ایمان»، در: پژوهش‌های فلسفی و کلامی، س18، ش70، ص77-96.
سنایی، ابوالمجد ابن آدم (۱۳۷۵). دیوان حکیم سنایی غزنوی، مقدمه: بدیع‌الزمان فروزان‌فر، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
فروزان‌فر، بدیع‌الزمان (۱۳۸۷). احادیث و قصص مثنوی، ترجمه و تنظیم: حسین داوودی، تهران: امیرکبیر.
ولفهارت، پانن برگ (1386). درآمدی به الاهیات نظام‌مند، ترجمه: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
وین‌رایت، ویلیام (۱۳۸۶). عقل و دل، ترجمه: محمدهادی شهاب، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
Alexander Pope, The Dunciad (1742). In: Aubrey William (Ed.), Poetry and Prose of Alexanderpope, Boston: Houghton Mifflin, 1969.
Edwards, Jonathan (1935). Personal Narrative, New York: American Book Co.
Edwards, Jonathan (1955). The Philosophy of Jonothan Edwards from His Private Note Books, Harvey G. Townsend (ed.), Eugene. Ore: University of Oregon Monographs.
Edwards, Jonathan (1959). Religious Affections: the Works of Jonathan Edwards's Series, John E. Smith (ed.), vol. 2, New Haven: Yale University Press.
Edwards, Jonathan (1970). Original Sin (Boston, 1758), reprint, New Haven: Yale University Press.
Edwards, Jonathan (1986). A Divine and Supernatural Light and Miscellaneous Observations: The Works of President Edwards, New York: P. Franklin.
Edwards, Jonathan (1989). The Nature of True Virtue (Boston, 1765), reprinted in: Ethical Writings, Paul Ramsey (ed.), New Haven: Yale University Press.
Edwards, Jonathan (2000). The 'Miscellanies': Entry Nos. 501–832, Ava Chamberlain (Ed.), The Works of Jonathan Edwards, vol. 18, New Haven: Yale University Press.
James, William (1981). The Priciples of Psychology, Cambridge: Harvard University Press.
Lane, Belden (2004). "Jonathan Edwards on Beauty, Desire, and the Sensory World", in: Theological Studies, 65: 44-72.
Morgan, John (1986). Godly Learning; Puritan Attitudes toward Reason, Learning and Education, Combridge University Press.
Nuttall, Geoffrey F. (1946). The Holy Spiritin Puritan Faith and Experience, University of Chicago Press, Edition 1992.
Wainwright, James William (1995). Reason and the Heart: A Prolegomenon to a Critique of Passional Reason, by Cornell University, printed in USA.