الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلۀ شر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دین، دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

«الاهیات شبانی» قسمی از الاهیات نقلی مسیحی است که وظیفه انتقال عشق و مراقبت الاهی به تمام نیازمندان را بر‌ عهده دارد. الاهیاتی است که نَسَب خود را به مسیح و پولس، در حکم شبانان مردم، می‌رساند و بنای خود را بر الگوی زندگی شبانی مسیح می‌گذارد. طبیعی است که مسئلۀ شر در لباس مسئله‌ای منطقی و فلسفی برای این الاهیات جلوه‌گر نمی‌شود، چراکه الاهیات شبانی رسالت مدافعه‌جویانه‌ای را بر عهده نگرفته است. اما مسئلۀ شر به شکل دیگری با نام مسئلۀ شبانی شر در این الاهیات ظاهر می‌شود؛ به این معنا که انسان‌ها وقتی در زندگی با شرور مواجه می‌‌شوند، احساس گوسفندانِ بی‌شبانی را خواهند داشت که بی‌پناه و ناامن رها شده‌اند. آنها، که انتظار مراقبت و امنیت از خدای عاشق و خیرخواه خود دارند، با بروز شر در آستانه بی‌اعتمادی و ناامیدی از خدا قرار می‌گیرند. الاهیات شبانی در پاسخ به این مسئله با توجه به الگوی عیسی مسیح، اندیشه‌ها و راه‌کارهای مفید و کارگشایی دارد. یادآوریِ عشق و مراقبت خدا، به کار بستن زبان عواطف، گوش دادن فعال، تصحیح انگاره‌های نادرست دربارۀ رنج و ترویج انگاره‌های درست دربارۀ رنج، ارائۀ راه‌کارهایی برای اجابت دعا و تأکید بر آیین تدهین بیماران و محتضران، از جمله پاسخ‌های الاهیات شبانی به مسئلۀ شر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Christian Pastoral Theology and Responding the Problem of Evil

نویسنده [English]

  • Naeme Pourmohammadi
Assist. Prof. of the Department of Philosophy at the University of Religions and Denomination
چکیده [English]

 
Claimed to be ascribed to Jesus Christ and Paul as the pastors of people, pastoral theology is a part of biblical theology assigned with conveying divine love and care to the people in need of. Due to its nonapological nature this theology normally does not encounter with the problem of evil in a logical or philosophical way. But the problem of evil has a pastoral form too, meaning that when evils are observed in personal life of the believers, they feel like unsafe sheep forsaken by their pastor who was supposed to supply them with security but they are disappointed with him anymore. In response to the problem of evil, pastoral theology has useful solutions based on Jesus Christ model such as reminding divine love and care, using the language of emotions, listening carefully, replacing wrong ideas about suffering with the right ones and emphasizing the anointing of the sick or the people at the point of death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem of Evil
  • Christian Pastoral Theology
  • Pastoral Problem of Evil
  • Existential Problem of Evil
  • Biblical Theology
کلارک، جیمز (1389). بازگشت به عقل، ترجمه: نعیمه پورمحمدی و مهدی فرجی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 
Adams, Marilyn McCord (1986). "Redemptive Suffering: Christian Solution to the Problem of Evil," in: Rationality, Religious Belief and Moral Commitment, edited by Robert Audi and William J.Wainwright.
Alcorn, Randy (2009). If God Is Good: Faith in the Midst of Suffering and Evil, Multnomah Books.
Blocker, Henri (2005). Evil and the Cross: An Analytical Look at the Problem of Pain, Kregel Academic & Professional.
Bridges, Jerry (2008). Trusting God: Even When Life Hurts, Nav Press.
Carson, D. A. (2006). How Long, O Lord? Reflections on Suffering and Evil, Baker Academic.
Craig, William (1990). No Easy Answers: Finding Hope in Doubt, Failure, and Unanswered Prayer, Moody Pr.
Currid, John (2004). Why Do I Suffer? Suffering and the Sovereignty of God, Christian Focus.
Eareckson Tada Joni & Steven Estes (2000). When God Weeps: Why Our Sufferings Matter to the Almighty, Zondervan.
Feinberg, John S. (2004). The Many Faces of Evil: Theological Systems and the Problems of Evil, Crossway Books.
Feinberg, John S. (2004). Where is God: a Personal Story of Finding God in Grief and Suffering, Nashville: Broadman & Holman.
Feinburg, John S. (1997). Deceived by God: A Journey through the Experience of Suffering, Good News Publishers.
Ferguson, Sinclair (2013). Deserted By God? Hope for All Who Do not Sense the Lord's Sustaining Presence during Life's most Troublesome Times, Banner of Truth.
Hauerwas, Stanley (1994). God, Medicine and Suffering, Wm. B. Eerdmans Publishing Company.
Hedah, Susan K. L. (2001). Listening Ministry: Rethinking Pastoral Leadership, Fortress Press.
Kirkwood, Neville A. (1995). Pastoral Care in Hospitals, Australia E. J. Dwyer.
Loekyer, Herbert (1979). Dark Threads the Weaver Needs: The Problem of Human Suffering, Fleming H. Revell.
Meyer, Joyce (1992). 8 Specific Reasons ... Why Christians Suffer (Joyce Meyer Ministries), Audio Cassette.
Moran, Frances M. (1996). Listening: a Pastoral Style, Australia E. J. Dwyer.
Oestreich, George Washington (1944). “The Suffering of Believers under Grace” Th.M. thesis, Dallas Theological Seminary.
Rood, Rick (2000). The problem of evil- introduction, Probe Ministries.
Rood, Rick (2003). How can a Good God Allow Evil?, Zondervan.
Sproul, R. C. (1996). The Invisible Hand: Do All Things Really Work for Good, DallasWord.
U.S. Catholic Church (1995). Catechism of the Catholic Church, USCCB Publishing.
Waters, Larry J. (1997). “Reflections on Suffering in the Book of Job” in: Bib Sac 154.
Wolterstorff, Nicholas (1987). A Lament for a Son, Eerdmans.
Yancey, Philip (1992). Disappointment with God: Three Questions No One Asks Aloud, Zondervan; 1st Pbk. Ed edition.
Yancey, Philip (1999). When Life Hurts: Understanding God's Place in Your Pain, Multnomah Books.