دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 9-157 

مقاله پژوهشی

بررسی معیارهای حقانیت ادیان

صفحه 9-30

حسن قنبری؛ محمدحسین زارعی محمودآبادی


سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری

صفحه 49-66

سید مرتضی میرتبار؛ حسین سلیمانی؛ احسان جندقی