فرآیند کشف معنای متن مقدس در اندیشه اریگن و عبدالرزاق کاشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ادیان و عرفان موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

2 دانش آموخته دکتری مطالعات تطبیقی ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

یکی از مباحث مهم در روش تفسیر، فرآیند کشف معنای متن مقدس و ابزارهای لازم برای رسیدن به معنا است که این مسئله در این مقاله در اندیشه دو تن از مفسران عارف‌مسلک مسیحی و مسلمان،‌ یعنی اریگن و عبدالرزاق کاشانی، بررسی شده است. از آنجا که تفسیر اریگن و عبدالرزاق کاشانی از مقوله تفسیر باطنی بوده و معنا در تفسیر باطنی، از نوع معنای باطنی است،‌ این پرسش مطرح است که: در اندیشه این دو مفسر، برای رسیدن به معنای نهفته در ورای معنای ظاهری عبارت‌های متن مقدس به چه ابزاری نیاز است و چه فرآیندی را باید طی کرد؟ از بررسی این مسئله در اندیشه اریگن و عبدالرزاق روشن می‌شود که مفسر برای کشف معنای باطنی نیازمند طی دو مرحله اصلی، یعنی سلوک معنوی و کسب هدایت پدیدآورنده متن مقدس در تفسیر، است که از این مراحل می‌توان به عامل درونی و عامل بیرونی مؤثر بر فرآیند کشف معنای متن مقدس یاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Process of Finding the Meaning of the Sacred Text by Origen and Abdul Razzaq kashani

نویسندگان [English]

  • shahram pazuki 1
  • abdolhamid moradi 2
1 Lecturer. Iran Institute of Research in Hekmat and Philosophy.
2 PhD Holder of Comparative studies of Religions. University of Religions and Denominations
چکیده [English]

One of the important issues in the interpretation process is the process of getting the meaning of the sacred text and the necessary means to get that meanin. This issue has been investigated in this article considering the viewpoints of two Christian and Muslim mystic commentators, namely, Origen and Abdul Razzag Kashani. Since the interpretation of Origen and Abdul Razaq Kashani is the esoteric one, and meaning in the esoteric interpretation is of an intrinsic meaning, this question arises by these two interpreters: what means and which process should be undertaken to arrive at a latent meaning beyond the apparent meaning of the sacred text? Examinig this issue based on Origen and Abdul Razzaq viewpoints reveals that the interpreter should follow two main stages, namely, spiritual conduct and guidance of the author of the holy text in the interpretation process. Internal factor and external factor can be mentioned as the influential elements in finding the meaning of sacred text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Origen
  • Abdul Razzaq Kashani
  • esoteric interpretation
  • sacred text
  • spiritual conduct
قرآن کریم.
کتاب مقدس (2002). بی‌جا: انتشارات ایلام، چاپ سوم.
عزیز، فهیم (1391). دانش تفسیر در سنت یهودی‌مسیحی، ترجمه: علی نجفی‌نژاد، قم: دانشگاه مفید، چاپ اول.
کاشانی، عبدالرزاق (1393). تأویلات القرآن (تأویلات قرآن حکیم)، ترجمه: سید جواد هاشمی علیا، تهران: مولا، چاپ اول.
کاشانی، عبدالرزاق (1992/1413). اصطلاحات الصوفیة، تحقیق: عبدالعال شاهین، قاهره:‌ دار المنار، الطبعة الاولی.
لوری، پییر (1383). تأویلات القرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی، ترجمه: زینب پودینه آقایی، تهران: حکمت، چاپ اول.
Crouzel, Henri (1989). Origen: the Life and Thought of the First Great Theologian, Tr. A. S. Worrall, San Francisco: Harper & Row.
Lauro, Dively (2005). The Soul and Spirit of Scripture within Origen Exegesis, Boston: Brill.
Origen (1965). “On First Principles”, Origen an Exhortatation to Martirdom, Prayer and Selected Works, tr. Rowan A. Greer, New York: Paulist.
Origen (1982). Homilies on Genesis and Exodus, tr. Ronald E. Heine, Fc 71, Washington D.C.: Catholic University of America.
Origen (1992). Dialogue with Heraclides, in: Origen: Treatise on the Passover and Dialogue of Origen with Heraclides and his Fellow Bishops on the father, the Son and the Soul, tr. Robert J. Daly, ACW 54, New York: Paulist.
Origen (1998). Commentary on Psalms, in: Origen, by Joseph W. Trigg, London: Routledge.
Wiles, Maurice F. (1970). “Origen as Biblical Scholar”, in: The Cambridge History of the Bible, Vol. 1, P. R. Ackroyd and C. F. Evans (eds.), Combridge: Combridge University Press.