مفهوم «رنج» در کیش زردشتی و مسیحیت: رویکردی مقایسه‌ای بر پایة متون پهلوی و عهد جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ هنر، پژوهشکده هنر، فرهنگستان هنر، تهران، ایران

2 استادیار گروه زبان‌های باستانی و متون کهن، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور، تهران، ایران

چکیده

در بخش‌های مختلف عهد جدید و نیز در متون پهلوی شواهد فراوانی درباره رنج وجود دارد. در خلال روایات موجود و نیز پاسخی که این ادیان برای رنج واردشده به مقدسان و مردمان عادی می‌دهند می‌توان به حکمت وجودی رنج در مسیحیت و زردشتی پی برد. این پژوهش در نظر دارد با کنار هم قراردادن شواهدِ متنی در باب مفهومی واحد (رنج)، با تکیه بر ادبیات پهلوی و عهد جدید، جایگاه این انگاره را در دین مسیحیت و زردشتی تبیین و با هم مقایسه کند. به نظر می‌رسد زردشتیان به دلیل ثنویت‌انگاری دلیل وجودی رنج در زندگی را مشخص کرده‌اند و آن را از ناحیه اهریمن می‌دانند و به تبع آن رویکرد باورمندان این دین نیز معلوم است، در حالی که در مسیحیت رنج در زندگی لازمه مؤمن‌شدن است و ما با مفهوم «رنج مقدس» یا همان رنج واردشده از طرف خدا مواجهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of "Suffering" in Zoroastrianism and Christianity: A Comparative Approach Based on Pahlavi Texts and the New Testament

نویسندگان [English]

  • neda akhavan aghdam 1
  • fariba sharifian 2
1 Assistant Professor, Department of Art History, Art Research Institute, Academy of Arts, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Primeval Languages and Ancient Texts, Research Institute of Cultural Heritage and Tourism, Tehran, Iran
چکیده [English]

There is ample evidence of suffering in various parts of the New Testament as well as in Pahlavi texts. Through the existing narrations and also the answer that these religions give to the saints and ordinary people for their suffering, one can understand the existential wisdom of suffering in Christianity and Zoroastrianism. Putting together textual evidence about a single concept namely suffering, this study intends to explain and compare the position of this idea in Christianity and Zoroastrianism based on Pahlavi literature and the New Testament. It seems that Zoroastrians, due to their dualism, have identified the reason for the existence of suffering in life and consider it to be on the part of the devil, and consequently the approach of the believers of this religion is also well-known. However, according to Christianity, suffering in life is necessary to become a believer, and we are confronted with the concept of "holy suffering" or the suffering inflicted by God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suffering
  • Zoroastrianism
  • Christianity
  • Pahlavi Texts
  • New Testament
حسن‌دوست، محمد (۱۳۹۳). فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
داستان گرشاسب، تهمورس، جمشید گل‌شاه و متن‌های دیگر: بررسی دست‌نویس م. او. 29 (1378). ترجمه: کتایون مزداپور، تهران: آگاه.
دگرازیا، دیوید (1386). «در باب رنج»، ترجمه: مسعود فریامنش، در: اطلاعات حکمت و معرفت، ش22، ص86-87.
دینکرد هفتم (1389). ترجمه و تحقیق: محمدتقی راشد محصل، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
روایت پهلوی (1390). ترجمه: مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فرنبغ دادگی (1369). بندهش، ترجمه: مهرداد بهار، تهران: توس.
کتاب پنجم دینکرد (1386). ترجمه و تحقیق: ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران: معین.
کتاب مقدس: عهد عتیق و عهد جدید (1380). ترجمه: فاضل‌خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن، تهران: اساطیر.
کرکگور، سورن (1374). «گزیده‌ای از یادداشت‌های واپسین سال‌ها»، ترجمه: فضل‌الله پاک‌زاد، در: ارغنون، ش5 و 6، ص۹۷-۱۰۸.
کیفر، کایل (۱۳۹۷). عهد جدید در مقام ادبیات، ترجمه: مجتبی پردل، مشهد: ترانه.
گزیده‌های زادسپرم (1385). ترجمه: محمدتقی راشد محصل، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مینوی خرد (1380). ترجمه: احمد تفضلی، تهران: توس.
نصرتی، یحیی (1385). «مکتب رنج: قرائت کرکگور از رنج در مسیحیت»، در: فلسفه و کلام: نقد و نظر، ش43 و 44، ص247-278.
Bemporad, Jack (1993). “Suffering”, in: The Encyclopedia of Religion, ed. By Mircea Eliade, New York: Macmillan Library Reference USA, pp. 99-104.
Ferguson, H. (1994). Melancholy and the Critique of Modernity Soren Kierkegaard’s Religious Psychology, London: Routledge.
Glucklich, A. (2001). Sacred Pain: Hurting the Body for the Sake of the Soul, Oxford: Oxford University Press.
Kierkegaard, S. (1993). “The Gospel of Suffering”, in: Upbuilding Discourses of Various Spirits, eds. by H. Howard & et al., Princeton: Princeton University Press.
Kierkegaard, S. (1996). Papers and Journals: A Selection, tr. With intro and notes by Alastair Hannay, London: Penguin Books.
Kilpatrick, T. B. (2000). “Suffering”, in: Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed. by J. Hastings, London & New York: T. & T. Clark, pp. 1-10.
Nyberg, H. S. (2003). A Manual of Pahlavi, Tehran: Asatir.
Šikand Gumanik Vicar, La Solution decisive des douitex (1945). tr. and ed. Jean de Menasce, Fribourg: de l' universite.