دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 1-266 
مانع اخلاقی‌زیستن از نظر پولس: زندگی بر حسب جسم و عُجب ناشی از آن

صفحه 81-104

طاهره محمدیان عمرانی؛ احمدرضا مفتاح؛ علی اکبر عبدل آبادی؛ علی بیات


مسیحیت در جامعه پساسکولار بازتعریف دوگانه دینی- غیردینی در دوران معاصر

صفحه 123-142

حمید طالب؛ ابوالقاسم فنائی؛ مهدی لک زایی؛ باقر طالبی دارابی


زروان‌باوری در کیش مانوی

صفحه 185-210

وحید اسدی؛ روزبه زرین کوب؛ میرزا محمد حسنی