مقایسه تطبیقی لوگوس با حقیقت محمدیه"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

10.22034/jrr.2021.189826.1600

چکیده

چکیده
لوگوس شاه کلید الهیات مسیحی و دارای سابقه بسیار کهنی میباشد. انجیل یوحنا با لوگوس آغاز میشود و عیسی را لوگوس میخواند. فهم صحیح و عمیق لوگوس منوط به فهم سابقه تاریخی معنای فنی و خاص آن نزد هراکلیتوس رواقیان، نیز سابقه آن در ادبیات عهد عتیق به ویژه ادبیات حکمتی و بین العهدینی و حوزه فلسفی اسکندریه به ویژه فیلون و در نهایت عهد جدید و الهیات مسیحی میباشد.
حقیقت محمدیه نیز یکی از مهم‌ترین مفاهیم تصوف اسلامی و مورد توجه ویژه ابنعربی و شارحان اوست. این اصطلاح در بسیاری از خویش‌کاری‌های خود با لوگوس مشترک است. بحث حقیقت محمدیه در نهایت عمیقاً مرتبط با بحث انسان کامل است که فیض باری از مجرای وجود او به مخلوقات میرسد؛ به نظر میرسد متألهان مسیحی و یهودی همان چیزی را می‌گویند که صوفیان مسلمان در ضمن تأملات شهودی خود در صدد بیان آن بوده‌اند. زبان تصوف اسلامی اینجا به الهیات مسیحی نزدیک می‌شود و زمینه برای فهم مفاهیم کلیدی این دو دین فراهم گشته، در نتیجه درک عمیق‌تری از دو دین اسلام و مسیحیت پدید می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Comparison of Logos with the Mohammadan Reality "

نویسنده [English]

  • mahdi ilakzaei
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
چکیده [English]

Abstract
Logos is the key cocept of Christian theology and has ancient history. John's Gospel begins with Logos and introced Jesus as Logos. A correct and deep comprehension of Logos is depending on understandong of its historical record in antiquity's literture and philosophy (until before socrates). This term is used frequently by Herklectos and Stoics in technical meaning.
Mohammadan Reality is also one of the most important terms of Islamic mysticism. Ibn Arabi was the founder of this term and then Ghoonavi and Ibn Arabis explainers developed it. This term is common with Logos in most of its function. It sounds thatChristian theologians and Islamic mystics intended to say one single truth. The language of Islamic Mysticism comes here near (er) to Christian theology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logos
  • Mohammadan reality
  • perfect man
  • creation