دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 1-294 

مقاله پژوهشی

تکریم: راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل کتاب

صفحه 7-25

10.22034/jrr.2021.255125.1796

محمد رسول آهنگران؛ مهدی نوروزی؛ سید محمد مهدی محقق


آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهد جدید

صفحه 149-172

10.22034/jrr.2021.266553.1818

مرتضی اردشیر؛ سید ابوالحسن نواب؛ احمدرضا مفتاح؛ مهراب صادق نیا


تبیین خاستگاه شر بر اساس گاهان

صفحه 269-292

10.22034/jrr.2021.252127.1788

خدیجه رحمتی؛ انشاءالله رحمتی؛ محمد رضا عدلی؛ بخشعلی قنبری