واکاوی ازدواج با محارم در آیین زرتشت بر پایه روایات اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

2 استادیار گروه ادیان موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

3 دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

10.22034/jrr.2021.191582.1722

چکیده

آیین ازدواج در بسیاری از ادیان یک پیوند الهی است که با تشریفاتی صورت می‌گیرد. هر دین و آیینی برای ازدواج قوانین و مجوز و منع‌هایی را دربردارد. از مسائل مهم در آیین زرتشت باستان ، بحث ازدواج با محارم هست که در میان زرتشتیان باستان رخ داده است که این نوشتار به تحلیل و واکاوی مسأله ازدواج با محارم در میان زرتشتیان باستان با تکیه بر روایات اسلامی پرداخته است. مراد از محارم در این مقاله، نزدیکان درجه اول یعنی دختر، خواهر و مادر است. با مشاهده مجموعه روایات و بررسی سندی و محتوایی آنها، این نکته بدست می‌آید که اصل ازدواج با محارم در میان زرتشتیان در برهه‌های گذشته رخ داده است، گرچه قلت یا عدم قلت آن از روایات فهمیده نمی‌شود. روی سخن این پژوهش با زرتشتیان دوران معاصر نیست؛ چرا که آنان این عمل را روا نشمرده و در میان آنان این نوع ازدواج صورت نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات