خوانشی بر مولفه های اثر گزار وحدت گرایانه عرفانی در وحدت جامعه و تعدیل قرائت های افراطی از دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

2 گروه معارف دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان

10.22034/jrr.2021.242467.1752

چکیده

اختلافات و درگیریهای بی پایان پیروان ادیان و مذاهب به حیات اجتماعی و دینی دینداران ، آسیب جدی وارد و وضعیت کنونی جامعه دینی را به چالش می کشاند. پیش فرض های بنیادین اندیشه ی عرفان اسلامی که بر شـناخت ساحت وجـودی خداوند و انـسان استوار شده ،کلید راهگشایی ‌ برای‌ رسیدن به صلح و آرامـش بشریت است.
تبیین مبانی ماهیت آموزه های عرفانی، نقشی اساسی در همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان مذاهب و ادیان و ایجاد همبستگی و وحدت و صلح پایدار بین مسلمانان ایفا می کند.
عارفان ، تهذیب نفس را موجب آرامش و نشاط معنوی در حیات جامعه و نمودی از صلح بیرونی می دانند و با تاکید بر هدف آزادگی در بعثت انبیاء ، در طلب وارستگی و مقام حریت پیروان مذاهب می باشند و بر مبنای وحدت وجود و اعتباری بودن کثرت ها، به وحدت درونی ادیان معتقدند.
نگرش عرفانی که ضمن رسمیت بخشیدن به اختلاف ها، و صحه گـذاشتن‌ بـر وحــدت درونی به شایستگی‌ نقش وحدت‌ بخش و پیوند دهنده ای ، نه تـنهـا در اجـزاء درونی تمدن اسلامی‌، بلکه انسانها اجراء می کند.
این جستار در پی آن است با استناد به برخی ازنگرش های عرفانی به تبیین مولفه های اثر گذار وحدت گرایانه عرفانی؛ وحدت وجود، تزکیه، درون گرایی و آزاد اندیشی، بروحدت جامعه عرفانی با رویکردی توصیفی ،تحلیلی در شکل گیری نگرش همبستگی و وحدت اجتماعی در جامعه اﺳﻼﻣﯽ بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

خوانشی بر مولفه های اثر گزار وحدت گرایانه عرفانی در وحدت جامعه و تعدیل قرائت های افراطی از دین

نویسندگان [English]

  • عابدین درویش پور 1
  • مهرداد امیری 1
  • habib hatami kankabood 2
1 عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
2 گروه معارف دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان
چکیده [English]

اختلافات و درگیریهای بی پایان پیروان ادیان و مذاهب به حیات اجتماعی و دینی دینداران ، آسیب جدی وارد و وضعیت کنونی جامعه دینی را به چالش می کشاند. پیش فرض های بنیادین اندیشه ی عرفان اسلامی که بر شـناخت ساحت وجـودی خداوند و انـسان استوار شده ،کلید راهگشایی ‌ برای‌ رسیدن به صلح و آرامـش بشریت است.
تبیین مبانی ماهیت آموزه های عرفانی، نقشی اساسی در همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان مذاهب و ادیان و ایجاد همبستگی و وحدت و صلح پایدار بین مسلمانان ایفا می کند.
عارفان ، تهذیب نفس را موجب آرامش و نشاط معنوی در حیات جامعه و نمودی از صلح بیرونی می دانند و با تاکید بر هدف آزادگی در بعثت انبیاء ، در طلب وارستگی و مقام حریت پیروان مذاهب می باشند و بر مبنای وحدت وجود و اعتباری بودن کثرت ها، به وحدت درونی ادیان معتقدند.
نگرش عرفانی که ضمن رسمیت بخشیدن به اختلاف ها، و صحه گـذاشتن‌ بـر وحــدت درونی به شایستگی‌ نقش وحدت‌ بخش و پیوند دهنده ای ، نه تـنهـا در اجـزاء درونی تمدن اسلامی‌، بلکه انسانها اجراء می کند.
این جستار در پی آن است با استناد به برخی ازنگرش های عرفانی به تبیین مولفه های اثر گذار وحدت گرایانه عرفانی؛ وحدت وجود، تزکیه، درون گرایی و آزاد اندیشی، بروحدت جامعه عرفانی با رویکردی توصیفی ،تحلیلی در شکل گیری نگرش همبستگی و وحدت اجتماعی در جامعه اﺳﻼﻣﯽ بپردازد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • عرفان
  • وحدت جامعه
  • وحدت الوجود
  • تزکیه نفس
  • آزاد اندیشی