بررسی رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران با رویکرد مقایسه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 گروه مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

10.22034/jrr.2021.248075.1768

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه دین‌داری و الگوی مصرف میان پیروان سه دین اسلام، مسیحیت و زرتشتی است. جامعه آماری تحقیق شامل مسلمانان، مسیحیان و زرتشتیان ساکن اصفهان و کرمان بوده که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله‌برفی، از هر دین 60 نفر(مجموعا 180 نفر) به عنوان نمونه‌های تحقیق انتخاب شدند. این پژوهش از بعد هدف کاربردی و روش توصیفی– همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که پس از تأیید اعتبار آن، اجرای آزمایشی و اطمینان از پایایی آن روی نمونه‌های تحقیق اجرا شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم افزار smartPLS کمک گرفته‌شد. باتوجه به ضرایب معناداری t مشخص شد که در جامعه مسلمانان دینداری دارای رابطه معنادار معکوس با متغیر فرهنگ‌پذیری می‌باشد ولی در جامعه مسیحیت و زرتشتی این رابطه به‌دلیل پایین‌بودن مقدار ضریب t رد شد و در بقیه موارد با توجه به بالاتربودن مقدار ضریب t از 96/1 تمامی فزضیات تحقیق تأیید شدند نتیجه‌گیری کلی نشان داد که میان دینداری و الگوی مصرف بین مسلمانان رابطه معکوس وجود دارد و بین دینداری و الگوی مصرف میان زرتشتیان و مسیحیان رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship of Religion and Consumption Pattern between of Muslims, Zoroastrians and Christians in Iran with a comparative approach

نویسندگان [English]

  • mohmmadmedi poursaeed 1
  • saeed dehyadegari 1
  • mostafa vakili 2
1 Assistant Prof. management, university of shahid bahonar, kerman. iran
2 management, university of shahid bahonar. kerman, iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between religiosity and consumption pattern among followers of the three religions: Islam, Christianity and Zoroaster. The statistical population of the study included Muslims, Christians and Zoroastrians living in Isfahan and Kerman, using random snowballs, 60 people from each religion were selected as research samples (overall 180 people). This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-correlation method. The data collection tool was a questionnaire that after confirming its validity, was tested experimentally and ensured its reliability on research samples. Smartpls software was used to analyze the data. According to the significance coefficients of t, it was found that in the Muslim community, religiosity has a significant inverse relationship with the variability of cultural acceptability, but in Christianity and Zoroastrian society, this relationship was rejected due to the low value of t coefficient and in other cases due to higher value of the coefficient t from 1.96 of all research hypotheses were confirmed. The overall conclusion showed that religiosity and consumption pattern have an inverse relationship between Muslims and there is no significant relationship between religiosity and consumption pattern among Zoroastrians and Christians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • Acculturation
  • Consumption Pattern
  • Iran
  • Christianity
  • Judaism
  • Islam