بررسی مقایسه‌ای رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد مدیریت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطۀ دینداری و الگوی مصرف میان پیروان سه دین اسلام، مسیحیت و زرتشتی است. جامعه آماری تحقیق شامل مسلمانان، مسیحیان و زرتشتیان ساکن اصفهان و کرمان است که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله‌برفی، از هر دین شصت نفر (مجموعاً 180 نفر) به عنوان نمونه‌های تحقیق انتخاب شدند. این پژوهش از بُعد هدف کاربردی، و روش به ‌کار گرفته‌شده در آن توصیفی‌همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه بود که پس از تأیید اعتبار و اجرای آزمایشی، به منظور اطمینان از پایایی آن بر روی نمونه‌های تحقیق اجرا شد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار  smartPLS کمک گرفته ‌شد. با توجه به ضرایب معناداری t مشخص شد که در جامعه مسلمانان، دینداری رابطۀ معنادار معکوسی با متغیر فرهنگ‌پذیری دارد، ولی در جامعۀ مسیحیت و زرتشتی این رابطه به ‌دلیل پایین‌بودن مقدار ضریب t رد شد و در بقیه نمونه‌ها با توجه به بالاتربودن مقدار ضریب t از 96/1 تمامی فرضیات تحقیق تأیید شد. نتیجه‌گیری کلی نشان داد که بین مسلمانان میان دینداری و الگوی مصرف رابطۀ معکوس وجود دارد و بین دینداری و الگوی مصرف در میان زرتشتیان و مسیحیان رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Relationship between Religiosity and Consumption Patterns among Muslims, Zoroastrians and Christians in Iran

نویسندگان [English]

  • mohmmadmedi poursaeed 1
  • saeed dehyadegari 1
  • mostafa vakili 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Master's Graduate in Management, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between religiosity and consumption patterns among followers of the three religions of Islam, Christianity and Zoroastrianism. The statistical population of the study includes Muslims, Christians and Zoroastrians living in Isfahan and Kerman. Using snowball sampling, sixty people (180 in total) from each religion were selected as the research sample. This is an applied research with descriptive-correlation method. The data collection tool is a questionnaire that after validation and experimental implementation was performed on the research samples to ensure its reliability. SmartPLS software was used to analyze the data. According to the significance coefficients of "T", it was found that in the Muslim community, religiosity has a significant inverse relationship with the variable of cultural acceptability, but in Christian and Zoroastrian society this relationship was rejected due to low t-value and in other samples due to higher t-value of 1.96, all research hypotheses were confirmed. The general conclusion showed that there is an inverse relationship between religiosity and consumption pattern among Muslims and there is no significant relationship between religiosity and consumption pattern among Zoroastrians and Christians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • Cultural Acceptability
  • Consumption Pattern
  • Iran
  • Islam
  • Christianity
  • Zoroastrianism
باکاک، رابرت (2002). مصرف، ترجمه: خسرو صبری، تهران: شیرازه.
جوادی آملی، عبدالله (1388). ادب فنای مقربان، قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1389). فلسفه حقوق بشر، قم: اسراء.
الحسینی المدرسی، سید مهدی؛ محمدی، فاطمه؛ باقری قره‌بلاغ، هوشمند؛ کشاورز مولایی، مصطفی (1394). «بررسی اثر مذهب، مادی‌گرایی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصرف‌کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد (مورد مطالعه: شهر یزد)، در: تحقیقات فرهنگی ایران، ش8 (31)، ص189-213.
خواجه‌نوری، بیژن؛ مساوات، سید ابراهیم؛ مؤذنی، مریم (1391). «مذهب و رفتار مصرف‌کننده»، در: زن و جامعه، دوره 3، ش11، ص79-104.
خویینی، جمشید؛ بخارایی، احمد (1396). «رابطه بین اعتقادات دینی و آسیب‌پذیری فرهنگی خانواده در شهر زنجان»، در: پژوهش‌های جامعه‌شناسی، ش11 (1)، ص65-83.
درزیان رستمی، حسن؛ منصوری سده، منصوره (1392). «نقش تکنولوژی‌های نوین در هویت فرهنگی جوانان»، در: فرهنگ ارتباطات، دوره 3، ش9، ص77-102.
ده‌یادگاری، سعید؛ مشبکی، اصغر؛ کرد نائیج، اسدالله؛ احمدی، پرویز (1394). «قصد خرید پوشاک و نوع پوشش»، در: کاوش‌های مدیریت بازرگانی، س7، ش14، ص241-264.
ده‌یادگاری، سعید؛ مشبکی‌اصفهانی، اصغر؛ بستام، هادی؛ الیاسی، نبی‌الله (1396). «ارائه الگوی ساختاری عوامل مؤثر بر قصد خرید پوشاک حجاب در زنان»، در: فرهنگی‌تربیتی زنان و خانواده، ش38 (13)، ص1-24.
رضادوست، مهدی؛ ایرانی، حمیدرضا؛ حمیدی‌زاده، علی (1395). «تأثیر برند کارفرما بر نگه‌داشت کارکنان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی عجین‌شدن و رفتار شهروندی سازمانی»، در: مدیریت برند، دوره 4، ش8، ص65-94.
سراج‌زاده، سید حسین؛ پویافر، محمدرضا (1386). «مقایسه تجربی سنجه‌های دینداری: دلالت‌های روش‌شناسانه کاربرد سه سنجه در یک جمعیت»، در: جامعه‌شناسی ایران، دوره هشتم، ش4، ص37-70.
سراج‌زاده، سید حسین؛ توکلی، مهناز (1383). «بررسی تعریف عملیاتی دینداری در پژوهش‌های اجتماعی»، در: نامه پژوهش، دوره 5، ش20-21، ص159-188.
شجاعی زند، علی‌رضا (1388). جامعه‌شناسی دین: درباره موضوع، تهران: نی، ج1.
صداقت‌زاده، میثم (1393). «نسبت مفهومی فرهنگ و دین بر مبنای حکمت متعالیه»، در: دین و سیاست فرهنگی، ش3، ص157-177.
طباطبایی، سید محمدحسین (1388). بررسی‌های اسلامی، به کوشش: سید هادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب، ج1.
طباطبایی، محمدحسین (1383). تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
طباطبایی، محمدحسین (1389). تعالیم اسلامی، به کوشش: سید هادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب.
کامرانی، شراره؛ کمالی، افسانه (1397). «گرایش به مصرف لوازم خانگی ایرانی/خارجی با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر آن»، در: مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دوره 1، ش1، ص76-100.
کلانتری، خ. (1385). پردازش و تحلیل در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی، تهران: دانشگاه تهران.
گلابی، فاطمه؛ آقایاری هیر، توکل؛ ساعی، مرضیه (1395). «نقش رسانه در رفتارهای تغذیه‌ای و زمینهٔ اجتماعی مرتبط با آن؛ مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز»، در: جامعه‌شناسی کاربردی، ش61 (16)، ص27-42.
واسطی، عبدالحمید (1388). نگرش سیستمی به دین، مشهد: مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی.
 
Adaviah, M.; Thoo, Ai (2014). “Psychographic and Religiosity of Green Hotel Consumer in Malaysia,” in: Procedia-Social and Behavioral Sciences, 130: 479-489.
Bakar, A. Lee; Rungie, C. (2013). “The Effects of Religious Symbols in Product Packaging on Muslim Consumer Responses,” in: Australasian Marketing Journal, 21: 198–204.
Bowen, N. (2014). Good Friday Footy Gets the Go-ahead, Retrieved September 30, from: http://www.afl.com.au/news/2014-06-16/good-friday-go-ahead
Choi, Y. (2010). “Religion, Religiosity, and South Korean Consumer Switching Behaviors,” in: Journal of Consumer Behaviour, 9: 157–171, doi: 10.1002/cb.292.
Dehyadegari, S., Esfahani, A. M., Kordnaiej, A., & Ahmadi, P. (2016). Study the relationship between religiosity, subjective norm, Islamic veil involvement and purchase intention of veil clothing among Iranian Muslim women. International Business Management, 10(14), 2624-2631.
Eid, R.; El-Gohary, H. (2015). “The Role of Islamic Religiosity on the Relationship Between Perceived Value and Tourist Satisfaction”, Tourism Management, 46: 477-488.
Guthrie, S.; Agassi, Andriolo; Buchdahl, Earhart; Greenberg, Tissot (1980). “A Cognitive Theory of Religion, Current Anthropology, 21: 181–203, Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/2741711
Holcomb, J. (2013). “What’s so Good about Good Friday? [Web log post],” Retrieved September 30, 2014 from: http://www.christianity.com/god/jesus-christ/what-s-sogood-about-good-friday.html
Hood, R. W.; Hill, P. C.; Spilka, B. (2009). The Psychology of Religion: An Empirical Approach, 4th ed., New York: Guilford Press.
Jamal, A.; Sharifuddin, J. (2014). “Perceived Value and Perceived Usefulness of Halal Labeling: The Role of Religion and Culture,” in: Journal of Business Research, Article Under Press.
Maheswaran, D.; Shavitt, S. (2000). “Issues and New Directions in Global Consumer Psychology”, in: Journal of Consumer Psychology, 9 (2): 59–66.
Makhlis, S. (2009). “Relevancy and Measurement of Religiosity in Consumer Behavior Research", in: International Business Research, Vol. 2, No. 3.
Muhamad, N.; Mizerski, D. (2013). “The Effects of Following Islam in Decisions about Taboo Products,” in: Psychology & Marketing, 30: 357–371, doi:10.1002/mar.20611.
Sood, J.; Nasu Y. (1995). “Religiosity and Nationality: An Exploratory Study of Their Effect on Consumer Behavior in Japan and the United States,” in: Journal of Business Research, 34: 1–9, doi:10.1016/0148-2963(94)00015-7.
Swimberghe, K.; Flurry, L. A.; Parker, J. M. (2011). “Consumer Religiosity: Consequences for Consumer Activism in the United States,” in: Journal of Business Ethics, 103: 453–467, doi:10.1007/s10551-011-0873-2.
Tse, D. K.; Lee, K. H.; Vertinsky, I.; Wehrung, D. A. (1988). “Does Culture Matter? A Cross-cultural Study of Executives' Choice, Decisiveness, and Risk Adjustment in International Marketing,” in: Journal of Marketing, 52 (4): 81–95.
Vitell, S. J. (2009). “The Role of Religiosity in Business and Consumer Ethics: A Review of the Literature,” in: Journal of Business Ethics, 90: 155–167, doi:10.1007/s10551-010-0382-8.
Young, D. (2014). “Religion Versus Sport: Explaining AFL Games on Good Friday, The Age,” Retrieved from: http://www.theage.com.au/victoria/religion-versus-sportexplaining-afl-games-on-good-friday-20140621-3al1d.html.