بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

2 پژوهشگر دین‌پژوهی

3 هیت علمی

10.22034/jrr.2021.262321.1815

چکیده

به‌طور کلی در بحث امکان شمول آیین هندو در زمرة اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب،» دو بحث اصلی مطرح می‌شود: نخست اینکه آیا اهل کتاب تنها در چهار دینی که نامشان در قرآن تصریح شده خلاصه می‌شوند، که در این مقاله به این نتیجه می‌رسیم که چنین نیست و ادیان دیگری نیز هستند که ممکن است جزو اهل کتاب باشند ولی نامشان در قرآن نیامده است. در این صورت، بحث دوم این خواهد بود که میزان نزدیکی آیین هندو با ادیان اهل کتاب تا چه حد است؟ این جستار پس از بررسی آموزه‌های این آیین در سه حوزة الاهیات، وحی و پیامبری و آخرت‌شناسی، به این نتیجه رسیده است که هرچند پوستة ظاهری بسیاری از اسطوره‌ها و مناسک این آیین، شرک‌آمیز و خرافی است، ولی توحید عمیق و صریحی در متون مقدس و آموزه‌های اصلی آن وجود دارد. همچنین برخلاف نظریة مشهور، آیین هندو نه فقط منکر وحی الاهی نیست، بلکه یکی از مبانی مهم آن باور به الهام آسمانی (آکاشه‌وانی) است. البته در باب آخرت‌شناسی، آیین هندو تناسخ‌گراست و از دیدگاه دیگر ادیان اهل کتاب دور می‌شود. در عین حال، در متون مقدس این آیین به‌صراحت به بهشت (سْوَرگه)، جهنم (نَرَگه) و روز قیامت (مَهاپْرَلیَه)، البته با دیدگاه خاص خود، تصریح شده است. لذا در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که این آیین بر اساس مبانی مذهب امامیه، ظرفیت شمول در اهل کتاب را داراست، یا حداقل از جمله ادیان «من له شبهة کتاب» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

a study of Hinduism being People of the book from the perspective of Imamiya

نویسندگان [English]

  • mohammad rohani 1
  • Ali Movahediyan Attar 2
  • mohammad mahdi Alimardi 3
1 عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
2 Religious studies scholar
3 University faculty
چکیده [English]

The question of the possibility of including Hinduism in the category of the People of the Book raises two main issues: First, whether the People of the Book are limited to the four religions whose names are specified in the Quran, this case, the second argument will be how close is Hinduism to the religions of the Book?
This study, after examining the teachings of this religion in the three fields of theology, revelation, prophet hood and the hereafter, has come to the conclusion that although the apparent shell of many myths and rituals of this religion is polytheistic and superstitious, but deep and explicit monotheism in the scriptures and
Contrary to popular belief, Hinduism not only does not deny divine revelation, but one of its most important foundations is the belief in divine inspiration (Akashavani).
Of course, in terms of the hereafter, Hinduism is reincarnated and is far removed from the view of other religions of the Book.
At the same time, in the sacred texts of this religion, it is explicitly stated about heaven (redhead), hell (Narga) and the Day of Judgment (mahapralaya), of course, with its own point of view.
Therefore, we finally come to the conclusion that this religion, based on the principles of the Imami sect, has the capacity to be included in the People of the Book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hindu
  • People of the Book
  • religions