تحلیل وبررسی دیدگاه سروش در باره علم امامان شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

10.22034/jrr.2021.281678.1863

چکیده

همزمان با پیدایش مسئله امامت، شیعیان با استناد به سخنان پیامبر أعظم(ص) برای برخورداری امامان ازعلم ویژه بیش از هر ویژگی دیگر اصرار ورزیدند، در تثبیت امامت نقش کلیدی بر آن قائل شدند و با رویکردهای مختلف در زمره مباحث کلامی به آن نظر انداختند، از جمله نو اندیشانی که اخیرا با رویکرد پلورالیستی در باره جایگاه ومرجعیت علمی امامان علیهم السلام اظهار نظرکرده ، آقای عبدالکریم سروش دباغ است، او از چندجهت باورمندی شیعیان نسبت به جایگاه علمی امامان را مورد نقد قرارداده، واز اساس اندیشه ای غالیانه بشمار آورده است ! از این رو این جستار برآن شد با تحلیل و بررسی گفتار و نوشتاروی چند مسئله مهم را بنمایاند، اول: دوگانه پنداری اودر باره علوم وحیانی امامان پس از پیامبراکرم(ص) ؛ دوم: استفاده ابزاری از غزالی برای همداستان جلوه دادن او با خود؛ سوم: وارد نمودن اتهام غلو به شیعیان به جهت باور داشتن به علم وحیانی امامان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تحلیل وبررسی دیدگاه سروش در باره علم امامان شیعه

چکیده [English]

.همزمان با پیدایش مسئله امامت، شیعیان با استناد به سخنان پیامبر أعظم(ص) برای برخورداری امامان ازعلم ویژه بیش از هر ویژگی دیگر اصرار ورزیدند، در تثبیت امامت نقش کلیدی بر آن قائل شدند و با رویکردهای مختلف در زمره مباحث کلامی به آن نظر انداختند، از جمله نو اندیشانی که اخیرا با رویکرد پلورالیستی در باره جایگاه ومرجعیت علمی امامان علیهم السلام اظهار نظرکرده ، آقای عبدالکریم سروش دباغ است، او از چندجهت باورمندی شیعیان نسبت به جایگاه علمی امامان را مورد نقد قرارداده، واز اساس اندیشه ای غالیانه بشمار آورده است ! از این رو این جستار برآن شد با تحلیل و بررسی گفتار و نوشتاروی چند مسئله مهم را بنمایاند، اول: دوگانه پنداری اودر باره علوم وحیانی امامان پس از پیامبراکرم(ص) ؛ دوم: استفاده ابزاری از غزالی برای همداستان جلوه دادن او با خود؛ سوم: وارد نمودن اتهام غلو به شیعیان به جهت باور داشتن به علم وحیانی امامان.

کلیدواژه‌ها [English]

  • علوم وحیانی
  • علم امام
  • پلورالیسم
  • سروش
  • غزالی