دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-276