بررسی تطبیقی مفهوم روشن‌شدگی نزد هوئی‌ننگ و ابوسعید‌ابوالخیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه ازاد اسلامی قم

2 استاد/ دانشگاه ادیان و مذاهب قم

3 گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

10.22034/jrr.2021.252520.1791

چکیده

اختلاف نظر بر سر مساله روشن‌شدگی در "مکتب چن / ذن" باعث ایجاد دسته‌بندی میان رهروان و استادان این مکتب شده بود. گروهی به "روشن‌شدگی تدریجی" و گروه دیگر به "روشن‌شدگی آنی / ناگهانی" باور داشتند. شن‌سیو نماینده مکتب تدریجی و هوئی‌ننگ نماینده مکتب ناگهانی است. در مکتب خراسان اختلاف نظر صوفیان بر مساله صحو و سکر باعث شد تا محققان صوفیان این خطه را به دو گرایش اهل صحو و اهل سکر دسته‌بندی کنند.

میان شن‌سیو و هوئی‌ننگ بر سر جانشینی استاد پنجم چن مناقشه معروفی در تاریخ این مکتب ثبت و ضبط شده است. طبق سوتره صفه هونگ جن از رهروان می‌‌خواهد طی شعری ژرفا و درک خود را از روشن‌شدگی بیان کنند. این فقط مقاله به هوئی‌ننگ و مکتب روشن‌شدگی آنی و تطبیق آن با ابوسعیدابوالخیر، آرا و نظرات او و نیز مشرب سکر خواهد پرداخت. در تصوف خراسان مناقشه ابوسعید ابوالخیر با ابوالقاسم قشیری حدیث آشنایی است. عمده‌ترین عامل این مناقشه اختلاف نظر آنها در خصوص مساله سکر و صحو بود و مسائل بعدی از جمله اهتمام به مناسک دین پیامد همین مساله است.

میان این دو مکتب (چن یا ذن به روایت هوئی‌ننگ و روشن‌شدگی آنی با تصوف خراسان به روایت ابوسعید ابوالخیر و تاکیدش بر سکر و جذبه) با وجود تفاوت‌ها، شباهت‌های غیرقابل انکاری وجود دارد که در متن مقاله بدان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Approah on the Enlightenment in the Views of Hui Neng and Abu Saiid Abulkheyr

نویسندگان [English]

  • maryam alavi 1
  • mahdi lakzaei 2
  • abolfazl mahmoudi 3
1 Qom islamic azad university
2 University of Religions and Denominations
3 Department of Religions and Comparative Mysticism, Islamic Azad University,, Tehran, Iran
چکیده [English]

Enlightenment and equality of achieving it Has divided their diciples and Tutors of zen into two groups. Shen Hsiu Is the forerunner of gradual enlightenment or the northern school and Huu Neng, that of sudden enlightenment and southern school. It was also a great dispute among Sofis in Khorasan in terms of sokr and sahvSo that they were called Be followers of sokr and followers of sahv. When Hung Jen, the fifth leader of Zen decided to determine a successor for himself, he asked the disciples to illustrate the depth of their understanding and insight about enlightenment in the form of poetry. A couple of the disciples had conflict in the issue of poetry. Shen Hsiu believed in gradual enlightenment while Hiu Neng accepted sudden enlightenment. In Khorasan, on the other hand, it was the issues of Sokr and Sahv that confronted two masters of Sufism. Al-Qushayri believed in Sahv, while Abu Saiid accepted Sokr. Shen Hsiu and Al-Qushayri were in the realm of science, while Hui Neng and Abu Saiid found little, if any, relationship between their work and science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sudden enlightenment
  • hui neng
  • Chan school
  • khorasan school
  • Abu saeid abul kheir
  • sokr