مطالعه تطبیقی معنای اعداد در طراحی هندسه گره از منظر ادیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران.

2 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/jrr.2021.279089.1855

چکیده

استفاده از الگوها، به عنوان یکی از مهمترین مولفه های معماری، جهت خلق معماری ماندگار، حائز اهمیت است. یکی از اجزای الگو‌ها در معماری، هنرگره چینی است که در هندسه آن، اعداد مهمترین مولفه و مبنای نام گذاری میباشد. به‌نظر می‌رسد با آگاهی از معانی اعداد و به‌کارگیری صحیح آنها در مکان‌های متفاوت، بتوان در تمدن‌های دینی و به‌ دور از مسائل اعتقادیِ تمدن‌های غیردینی، الگوهایی کاربردی، ماندگار و جاودانه برای استفاده از گره‌چینی ارائه داد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی الگوهای معنایی اعداد به‌عنوان متغیر میانجی، میان ِگره‌چینی واعتقادات تمدن بشری پرداخته و از مقایسه تطبیقی معنای اعداد در تمدن‌ها، کاربرد گره‌چینی در مکان‌های مختلف را ارائه می‌نماید. نتایج نشان می‌دهد، با آگاهی ازجنبه‌های معنایی اعداد، می‌توان گره‌های دوازده را به‌عنوان کهن‌الگو در بیشتر تمدن‌ها محسوب کرد و از گره‌های هشت به‌عنوان الگوی خاص و غالب ادیان نام برد، اما شواهدی برای نسبت دادن گره‌های خاص به تمدن‌های غیردینی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the metaphorical meaning of numbers in religions for the use of Girihs

نویسندگان [English]

  • farzaneh gharaati jahromi 1
  • hamidreza sharif 2
1 department of architecture, shiraz university, shiraz,
2 Department of architecture, shiraz university, shiraz,
چکیده [English]

AbstractArcheytypes, as plural subconscious, which are formed as a common spirit, are full of images and symbols, and are inherited from generation in myths, legends, tales, rituals, and in even dreams and fantasies, are known as one of the most prominent and important components of architecture. These images are a metaphorical sign of unity and integrity. Using archeytypes is significant for creating an immortal and indelible architectural work. In the geometry of Girihs, which is a kind of archeytype patterns in architecture, numbers are the most important characteristic and basis for naming the Girihs. It seems that knowing the meanings of numbers in Girihs can provide practical, immortal, and timeless patterns by their use in different places properly. The present study aims to examine semantic patterns of numbers as a variable mediator between Girih and the beliefs of human civilization by applying a descriptive and analytical method through comparing the numbers in the beliefs of religious and non- religious civilizations. The results indicated the girih patterns twelve are considered as archetypes in most civilizations, and girih patterns eight were designated as a specific and predominant religious paradigm, while no girihs with a certain numerical pattern can be attributed to non- religious civilizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beliefs and Faiths
  • Geometry in Architecture
  • Religious and Non- Religious Civilizations
  • Sacred Architecture
  • Semantic of Numbers
  • Variable Mediator