بررسی مقایسه‌ایی مراحل سلوک در کیش مهر و مکتب یوگه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 هیأت علمی

10.22034/jrr.2021.262920.1810

چکیده

سلوک در معنای اصیل خود، سیرِ تحول معنوی و گسستن از عالم صورت و پیوستن به عالم قدس است که در ادیان گوناگون به طُرق مختلف از گذشته‌های بسیار دور معمول بوده است. ایران و هند به سبب قرابت‌های فرهنگی و نیز جهان‌بینی عمیق و تقریباً مشابه خود، شیوه‌های سلوکی ژرفی را برای نیل به متعالی‌ترین مقام معنوی اتخاذ کرده‌اند. مهر ایرانی و کیش میتراس از گذشته‌های دور در پی عبور از هفت مرحله سلوک؛ یعنی خروج کامل از منیّت و جذب در خورشیدِ حقیقت و پیوستن به مهر بوده است. مکتب یوگه نیز با تکلیف نمودن ریاضت‌های دشوار و سیر در مراحل هشتگانه، امکان تحول معنوی را برای رسیدن به مقام سمادهی فراهم نموده است. در پی این مقصود؛ یعنی ترک تعلق، دست کشیدن از حیات دنیوی، مکتب یوگه‌ و کیش میتراس شیوه‌هایی عرضه نموده‌اند که هر یک به نوبه خود تأثیرات جهانی داشته‌اند. این شیوه‌ها در برخی موارد تشابه و در برخی امور نیز تمایزاتی دارند که ناشی از جهان‌بینی، تفکر سلوکی و دریافت‌های باطنیِ بنیان‌گذاران‌ این دو طریقت بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سلوک و تفکر سلوکی از تأملات نظام‌مندِ بنیادین در سنت‌های کهن شرقی است که هم در مقام نظر و حیات نظری و هم در مقام عمل و حیات عملی تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mitraism and yoga

نویسندگان [English]

  • Amir Hashempour 1
  • Saied Geravand 2
1 Student of Religion and mystic in the univercity of shahid madany
2 Faculty
چکیده [English]

In its original sense, Traveling involves spiritual transition, breaking with the material world and adhering to the spiritual world. As a result of cultural affinities as well as sharing a profound and closely related ideology, both Persia and India have their in-depth methods of Traveling for the purpose of attaining most elevated levels of spiritual state. Persian Mehr (the Sun) and the cult of Mithras have sought for going through the seven steps of Traveling, i.e., a complete departure from egotism and being attracted to the Sun of Reality by conjoining Mehr. Similarly, Indian Yoga has tried to provide opportunities for Traveling and spiritual transition to the end of reaching the state of Samadhi by assigning practicing strict asceticism and moving through the eight steps. To accomplish the goal of freedom from belonging, abandonment of the material living and emancipation from the material world, both Yoga and Mithraism have presented a set of instructions, each with its universal influence. The instructions are similar in some respects and different in some other respects due to the founders’ ideology, Traveling thought and internal understanding. The findings of the current study show that the paradigm and theory of Traveling are one of the most essential and systematic issues in ancient oriental thought with a scientific value from theoretical point of view and practical applications from functional perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mithraism
  • Yoga
  • Traveling thought
  • Traveling
  • asceticism