پدیدارشناسی مفهوم «برکت» و «نفرین» در تمدن‌های میان‌رودان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و ادیان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فلسفه و ادیان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22034/jrr.2023.316277.1951

چکیده

بررسی مفاهیم «برکت» و «نفرین» در میان مردم بین‌النهرین باستان، نمونه‌ای از تحولات باورهای دینی نزد این مردم را نشان می‌دهد. از حیث التفاتی، این عقاید از بن‌مایه‌های دینی و اسطوره‌ای صاحبان این تمدن‌ها بوده و در زندگی آنها کارکردی عمیق داشته است. بدین‌صورت که «برکت» به معنای عنایت خدایان در تغیر اوضاع نامناسب بوده و درخواست نفرین به‌تصریح یا به‌تلویح تقاضای داوری آنان برای اوضاع و احوال ناعادلانه به شمار می‌رفته است و کسانی که از حربه نفرین استفاده می‌کردند در پی عدالت و اصلاح آسمانی بودند. این عقاید به مرور زمان از باورهای معطوف به مرکز معنای دینی دوره باستان به مرکز معنایی یهودیت وارد شده و در این فرآیند محتوای مفهومی‌اش را حفظ کرده است. این پژوهش با روش پدیدارشناسی و مقایسه‌ای، این مفاهیم و فرآیند تحولات دینی آن در فرهنگ دینی پیش از یهودیت و بعد از آن را بررسی می‌کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of the Concept of "Blessing" and "Curse" in Mesopotamia Civilizations

نویسندگان [English]

  • khalil Hakimifar 1
  • Elahe Miri 2
1 Assistant Professor, Department of Philosophy and Religions, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
2 Master's Graduate in Philosophy and Religions, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The change in the concepts of "blessing" and "curse" among the ancient Mesopotamians shows an example of the evolution of religious beliefs among them. The beliefs were part of the religious and mythological foundations of the owners of these civilizations and had a deep function in their lives. Therefore, blessing meant the favor of the gods in changing unfavorable situations and asking for a curse explicitly or implicitly was considered to be a request for their judgment for unjust situations and those who used the tactic of cursing were seeking heavenly justice and reform. Over time, these beliefs, while preserving their conceptual content, entered the semantic center of Judaism from the religious meanings of the ancient period. Using the phenomenological and comparative method, the present article examines these concepts and the process of their religious evolution in the religious culture before and after Judaism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blessing
  • Cursing
  • Mesopotamia
  • Old Testament
  • Phenomenology of Religion
کتاب مقدس، ترجمه تفسیری در: www.bibleserver.com
بادامچی، حسین؛ افکنده، احسان (1393). «از آناتوم سومری تا اردشیر پارسی: نفرین در نبشته‌های شاهی میان‌رودانی و هخامنشی»، در: مطالعات تاریخ فرهنگی، س5، ش19، ص1-22.
پارو، آندره (1391). سومر و اکد، ترجمه: محمدرحیم صراف و منیژه ابکایی خاوری، تهران: افق نو.
دورانت، ویل (1380). تاریخ تمدن: مشرق‌زمین گاهواره تمدن، ترجمه: احمد آرام، تهران: علمی و فرهنگی، ج1.
دهخدا، علی‌اکبر (1370). لغت‌نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
سویشر، کلاریس (1383). خاور نزدیک باستان، ترجمه: عسکر بهرامی، تهران: ققنوس.
گرانتوفسگی، ادوین آریدوویچ (1345). تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه: کریم کشاورز، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
لسترنج، گای (1385). جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه: عرفان محمود، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
Aitken, James K. (2007). “The Semantics of Blessing and Cursing in Ancient Hebrew”, in: ANESSup 23 (Leuven: Peeters), 96-102, 11-17.
Anderson, G. A. (1991). “The Praise of God as a Cultic Event,” in: Priesthood and Cult in Ancient Israel (eds. G. A. Anderson/S. M. Olyan; JSOT Supplement Se-ries 125; Sheffield), pp. 15–33.
Beckman, G. (1996). Hittite Diplomatic Texts, SBL Writings from the Ancient World, vol. 7.
Boyd, Rev Ale Jean (2005). “Blessing in Scripture, Liturgy, and the Life of the Church”, Lutheran Theological Seminary, Saskatoon.
Crawford, T. G. (1992). Blessing and Curse in Syro-Palestinian Inscriptions of the Iron Age, New York.
Das, Joshua (2021). “Blessing in Genesis” available at: www.academia.edu/34125271/Blessing_in_Genesis
Frechette, Christopher G. (2012). “Blessing 1: Ancient Near East” In: The Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Edited by H. J. Klauck, B. McGinn, P. Mendes- Flohr, et al., 4: 130–33, Berlin: de Gruyter.
Grüneberg, K. N. (2003). Abraham, Blessing and the Nations: A Philo-logical and Exegetical Study of Genesis 12: 3 in its Narrative Con-text, Berlin: BZAW 332.
Jokiranta, J. M. (2017). “Towards a Cognitive Theory of Blessing: Dead Sea Scrolls as Test Case”, In: M. S. Pajunen, & J. Penner (Eds.), Functions of Psalms and Prayers in the Late Second Temple Period (pp. 25-47), Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft; No. 486, De Gruyter, https://doi.org/10.1515/9783110449266-003
Kim, Hyun Chul Paul (2012) “Blessing 1: Ancient Near East” In: The Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Edited by H. J. Klauck, B. McGinn, P. Mendes- Flohr, et al., 4: 130–33, Berlin: de Gruyter.
Kitz, Anne Marie (2007). “Cursing in the Ancient Near East”, in: Religion Compass, 1/6: 615–627, 10.1111/j.1749-8171.2007.00039.x
Little, Lester K. (1987). “Cursing”, in: Encyclopedia of Religion, vol. 4, ed. Mircea Eliade, New York: Macmillan.
McCarthy, Dennis J. (1981). Treaty and Covenant: A Study in form in the Ancient Oriental Documents and in the Old Testament, Second, Rome: Biblical Institute Press.
Mitchell, C. W. (1987). The Meaning of brk “To Bless” in the Old Testament, SBL Dissertation Series 95; Atlanta, Ga.
Richards, Kent Harold (1992). “Bless/ Blessing” In: David Noel Freedman, Eds. The Anchor Bible Dictionary, vol. 1, pp. 753-55, New York: Doubleday.
Scheil, V. (1905). Textes élamites-sémitiques, troisième série, Mémoires de laDélégation en Perse, vol. 6, Ernest Le Roux, Paris. Scholars Press, Atlanta, GA.
Sidorova, Elena (2015). Rhetoric and Hermeneutics of Blessing and Curse in the Pentateuch, Charls University in Prague, Protestant Theological Faculty.
Simons, Thomas (1981). Blessings: A Reappraisal of their Nature, Purpose, and Celebration, Saratoga, CA: Resource Publications.