دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، مرداد 1402 

مقاله پژوهشی

خوانش روایت‌شناسانه از قصص قرآنی؛ جزء‌پژوهی قصهٔ موسی و خضر

صفحه 9-37

10.22034/jrr.2023.314602.1946

فریدالدین فریدعصر؛ سیدابوالقاسم حسینی ژرفا؛ منصور براهیمی


انگاره رنج در سروده‌های مانوی

صفحه 109-131

10.22034/jrr.2023.332751.2000

سمیه خلیلی؛ محمد شکری فومشی؛ علیرضا شجاعی


پیامدهای تخریب معبد دوم بر یهودیت: بررسی اثرپذیری از ادیان ایران باستان پس از این تخریب

صفحه 231-254

10.22034/jrr.2023.314395.1944

علی قناعتیان جهرمی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ سید فتح الله مجتبایی؛ ابوالفضل محمودی