پیامدهای تخریب معبد دوم بر یهودیت: بررسی اثرپذیری از ادیان ایران باستان پس از این تخریب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان، دانشکده الاهیات، فلسفه و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشکده الاهیات، فلسفه و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه الاهیات، فلسفه و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه الاهیات، فلسفه و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jrr.2023.314395.1944

چکیده

تخریب معبد دوم به فروپاشی قوم یهود انجامید و شورش‌های پیاپی و شکست‌های پس از آن، در حالی ‌که منتظر مسیحای موعود و نجات در آخرالزمان بودند منجر به قتل‌ عام، اسارت و تبعیدشان شد و در نتیجه سرخوردگی و روگردانی برخی یهودیان از دین را به همراه داشت. در این ‌بین، خاخام‌ها برای امیددادن به مردم و نجات دین یهود، روایت‌های زندگی پس از مرگ را تحت تأثیر همسایگان زرتشتی‌شان به شکلی نو تبیین کردند تا این اعتقاد در میان قوم ویران‌شدهٔ یهود تقویت شود که ظالمان به سزای اعمالشان می‌رسند و نیکوکاران و رنج‌دیدگان پاداش خواهند گرفت. مقایسهٔ متون مذهبی اولیه یهودی، از جمله طومارهای بحرالمیت، با نخستین متون مکتوب یهودی در قرون وسطا نیز تغییر در نحوهٔ بیان عقاید زندگی پس از مرگ، بهشت و جهنم و دوگانه‌های خیر و شر و خدا و شیطان را تأیید می‌کند؛ دوگانه‌هایی که پس از تبعید بابلی و تخریب معبد اول آغاز و در دورهٔ پس از تخریب معبد دوم در پی سرخوردگی‌های ناشی از شورش‌های ناموفق و در زمان تدوین تلمود تشدید شد. این تغییرات را می‌توان با توجه به دلایل تاریخی، از جمله مجاورت و زندگی تحت حکومت‌های ایرانی، توحیدی‌بودن ادیان زرتشتی و رفتار ایرانیان با یهودیان در تبعید توضیح داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consequences of the Destruction of the Second Temple for Judaism: A Review of the Influence of Ancient Iranian Religions after the Destruction

نویسندگان [English]

  • Ali Ghanaatian Jahromi 1
  • Tahereh Hajebrahimi 2
  • Seyyed Fathollah Mojtabaie 3
  • abulfazl mahmoodi 4
1 PhD Student in Religions and Mysticism, Faculty of Theology, Philosophy and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Religions and Mysticism, Faculty of Theology, Philosophy and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Theology, Philosophy and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Theology, Philosophy and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The destruction of the Second Temple led to the collapse of the Jewish community. Then successive rebellions and defeats, while Jews were awaiting the promised Messiah and salvation in Apocalypse, led to their massacre, captivity, and exile resulting in frustration and apostasy. In the meantime, intending to hearten the disappointed people and save Judaism, the rabbis expressed the narratives of life after death under the influence of their Zoroastrian neighbors in a new way to strengthen the belief among the devastated Jewish people that the oppressors will be punished for their deeds and the righteous and the oppressed will be rewarded. The comparison of early Jewish religious texts, including the Dead Sea Scrolls, with the first written Jewish texts in the Middle Ages, confirms the change in the way of expressing beliefs about life after death; heaven and hell; and the dualities of good and evil, God and Satan. The dualities began after the Babylonian exile and the destruction of the First Temple. They intensified in the period after the destruction of the Second Temple following the frustrations caused by the failed rebellions and during the compilation of the Talmud. These changes can be explained according to historical reasons, including living in the vicinity and under Iranian governments, the monotheism of Zoroastrian religions, and the behavior of Iranians with Jews in exile

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second Temple
  • Judaism
  • Zoroastrianism
  • Dead Sea Scrolls
 
آنترمن، آلن (1385). باورها و آیین‌های یهودی، ترجمه: رضا فرزین، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
بایرناس، جان (1370). تاریخ جامع ادیان، ترجمه: علی‌اصغر حکمت، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
حاجتی، سید محمد؛ طاهری، محمدحسین (1393). «واکاوی تأثیرپذیری یهودیت از دین زرتشت»، در: معرفت ادیان، ش21، ص85-104.
فرج ‌الله، عبد الباری ابو عطاء الله (1412). الیوم الآخر بین الیهودی والمسیحیة والاسلام، بیروت: دار الوفاء، الطبعة الثانیة.
کوهن، آبراهام (1350). گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه: امیرحسین صدری‌پور، تهران: چاپ‌خانه زیبا.
Bolotnikov, Alexander (2005). “The Theme of Apocalyptic War in the Dead Sea Scrolls”, in: Andrews University Seminary Studies, Vol. 43, No. 2, pp. 261-266.
Boyce, Mary (1957). “Some Reflections on Zurvanism”, in: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 19, No. 2, pp. 304-316.
Boyce, Mary (2001). Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices, London and New York: Routledge.
Bruce, F. (1966). “Holy Spirit in the Qumran Texts”, in: Annual of Leeds University Oriental Society, 6, pp. 49-55.
Cohen, Adam (2019). From the Temple to the Synagogue: Exploring Changes in Judaism After the Fall of the Second Temple, Orlando: university of Florida.
Greenstone, Julius H. (1973). The Messiah Idea in Jewish History, Westport: Greenwood Press.
Hallote, Rachel S. (2001). Death, Burial, and Afterlife in the Biblical World: How the Israelites and Their Neighbors Treated the Dead, Chicago: Ivan R. Dee.
Hanson, Kenneth (2004). Dead Sea Scrolls: The Untold Story, Tulsa: Council Oak Books.
Kalmin, Richard (1999). The Sage in Jewish Society of Late Antiquity, London: Routledge.
Kuhn, K. G. (1952). “The Sectarian Writing and the Iranian Religion”, in: Zeitschrift fur Theologie und Kirche, Vol. 49, No. 3, pp. 296-316.
McDannell, Colleen; Lang, Bernhard (1988). Heaven: A History, New Haven: Yale University Press.
Neusner, Jacob (2004). Judaism in Our Religions, New York: Routledge.
Patai, Raphael (2015). Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions, London: Routledge.
Peters, Francis E. (1990). Judaism, Christianity, and Islam: The Classical Texts and Their Interpretation, New Jersey: Princeton University Press.
Raphael, Simcha Paul (2009). Jewish Views of the Afterlife, Lanham MD: Rowman and Littlefield Publishers.
Schwartz, Seth (2004). Imperialism and Jewish Society, 200 BCE to 640 CE, Princeton & Oxford: Princeton University Press.
Seltzer, Robert (1995). “Jewish People in Mircea Eliade”, in: The Encyclopedia of Religion, New York: Macmillan Library Reference.
Setzer, Claudia (2004). Resurrection of the body in early Judaism and early Christianity, Boston: Brill Academic Publishers.
Stern, Menhaem (1994). The Period of the Second Temple in H.H. Ben-Sasson, A History of the Jewish People, Harvard: Harvard University Press.
Wiemers, Galyn (2010). Jerusalem: History, Archeology, and Apologetic Proof of Scripture, Waukee, Iowa: Last Hope Books and Publications.
Winston, David (1966). “The Iranian Component in the Bible, Apocrypha, and Qumran: A Review of the Evidence”, in: History of Religions, Vol. 5, No. 2, pp. 183-216.
Yadin, Yigael (1971). Bar-Kokhba: The Rediscovery of the Legendary Hero of the Second Jewish Revolt against Rome, New York: Random House.
Zaehner, R. C. (1961). The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, London: Weidenfeld and Nicolson.
Zaehner, R. C. (1972). Zurvan: A Zoroastrian Dilemma, New York: Biblo and Tannen.