زمان و هستی منهای خدا در آیین جَیْنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

10.22034/jrr.2023.321427.1968

چکیده

چیستی زمان و هستی، همان‌طور که سایر ملل به آن توجه دارند، در آیین جَیْنه نیز محل تأکید واقع شده و یکی از محورهای مهم در متون آن آیین به ‌شمار می‌آید که اساس باورِ پیروان را تشکیل داده است. زمان با کیهان و هستی در ارتباط است و کیهان در پرتو زمان در چرخه‌ای دائم در گردونه زمان توجیه می‌شود. همان‌طور که زمان در یک چرخه و دور، مراحل و تقسیماتی دارد که آغاز و انجامی برایش متصور نیست، هستی هم در دایره زمان بدون آغاز و انجام دائم در حال دَوَرانِ مراحل خود طلوع و غروب می‌کند. افزون بر آن، اهمیت جهان‌شناسی آیین جَیْنه در توجیه بی‌خدای عالم با ماده‌ای عظیم یا مهاستّا در شش دسته، جی‌وه و اَجی‌وه، دْهَرمه و ادْهَرمه، کاله و پودگله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Time and Existence minus God in Jainism

نویسنده [English]

  • mohammad mahdi alimardi
Associate Professor, Department of Religions and Mysticism, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
چکیده [English]

The essence of time and existence, as it is considered in other nations, is emphasized in Jainism and is counted as one of the important topics in its texts, which forms the basis of the followers' belief. Time is related to the cosmos and existence, and in the light of time, the cosmos is justified in a constant cycle in the wheel of time. Just as time in a cycle has stages and divisions for which there is no beginning or end, existence also rises and sets in the circle of time without beginning and ending in the cycle of its stages. In addition, the importance of Jainism's cosmology is in justifying the atheism of the universe with a great substance or mahastha in six categories, Jivah and Ajivah, Dharma and Adharma, Kale and Podgale.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time
  • Existence
  • Jivah and Ajivah
  • Dharma and Adharma
  • Kale and Podgale
کلینی، محمد بن یعقوب (1363). اصول کافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
Bhattacharyya, N. N (1999). Jain Philosophy Historical Outline, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers.
Cort, John E. (2001). Jains in the World Religious Values and Ideology in India, New Delhi: Oxford University Press.
Dasgupta, Surendranath (1922). A History of Indian Philosophy, London: Cambridge University Press.
Dundas, Paul (2002). The Jains, London: Routledge.
Glasenapp, Helmuth von (1999). Jainism: An Indian Religion of Salvation, Delhi: Motilal Banarsidass Publ.
Jaini, Jagmanderlal (2013). Outline of Jainism, UK: Combridge University.
Kumar, Anang Pradyumna (2004). The Jaina Way of Life, Delhi: Research Books.
Pandey, Vishwanath (1976). The World of Jainism: Jaina History, Art, Literature, Philosophy and Religion, Bombay: Pandey.
Pruthi, Raj (2004). Jainism and Indian Civilization, New Delhi: Discovery Publishing House.
Safra, Jacob E. (2006). Britannica Encyclopedia of World Religions, Singapore, Encyclopedia Britannica.
Sangave, A. Vilas (2001). Aspects of Jaina Religion, New Delhi: Bharatiya Jnanpith.
Sharma, Suresh K.; Sharma, Usha (2004). Cultural and Religious Heritage of India: Jainism, New Delhi: Mittal Publications.
Siddhāntacakravartin, Nemicandra (1989). Dravya Samgraha of Nemichandra Siddhanta Chakravartti, S. C. Ghoshal, Delhi: Motilal Banarsidass.
Sidhartha, Anand (2009). World Encyclopaedia of Interfaith Studies, Nagaland: Jnanada Prakashan.
Sikdar, J. C. (1987). Concept of Matter in Jaina Philosophy, Varanasi: P. V. Research Institute.
Urubshurow, Victoria Kennick (2008). Introducing World Religions, JBE Online Books.
Zimmer, Heinrich (1953). Philosophies of India, Joseph Campbell, London: Routledge & Kegan Paul.