جاودانگی و فرّه‌مندی کی‌خسرو با تکیه بر متون دینی زرتشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ادیان شرق، دانشکده ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

10.22034/jrr.2022.306669.1924

چکیده

در اساطیر ایران باستان، از پادشاهان بسیاری نام برده شده است که دارای ویژگی‌های فراوان بودند. در این میان کیخسرو پادشاهی متفاوت است؛ اوصاف بی‌شماری برای او بیان شده است که او را به نماد انسان فرّه‌مند و کامل بدل کرده است. از مهم‌ترین ویژگی‌ها و نیز تفاوت‌های او با دیگر شاهان اسطوره‌ای ایران باستان، داستان جاودانگی اوست. در اوستا نشانی از این قسمتِ داستان یافت نمی‌شود؛ اما در همان‌جا دوران پادشاهی او بسیار درخشان تصویر شده است و در دیگر متون دینی زرتشتی این داستان نمود و جلوه‌ بیشتری دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Kay Khosrow’s Eternity and Farrah in Zoroastrian Religious Texts

نویسنده [English]

  • mahdi Elmi Daneshvar
Assistant professor, Department of Eastern Religions, Faculty of Religions, University of Religions and Denominations.Qom, Iran
چکیده [English]

In ancient Iranian myths, many kings are named who possessed many attributes. Among them Kay Khosrow was distinctive as innumerable attributes are mentioned for him, which depict him as a human with “Farrah” (Divine Splendor) and a perfect human. One of his main characteristics setting him apart from other legendary kings of ancient Iran was the story of his eternity. There is no trace of this part of the story in the Avesta, but it still depicts the period of his monarchy as brilliant. The story of eternity is more prominent in other religious texts of Zoroastrianism.

In the myths of ancient Iran, many kings were mentioned who had many features and characteristics.

One of the most important features and characteristics as well as his differences with other mythical kings of ancient Iran is the story of his immortality. We do not find any trace of this part of the story in the Avesta, but there we will find his reign very brilliant, and in other Zoroastrian religious texts this story appears and has a greater effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kay Khosrow
  • Farrah
  • having Farrah
  • myth
  • ancient Iran
  • cold var
  • self-consciousness
آموزگار، ژاله (1386 ش)؛ زبان، فرهنگ و اسطوره؛ تهران: معین.
الیاده، میرچا (1385 ش)؛ رساله در تاریخ ادیان؛ ترجمه: جلال ستّاری؛ تهران: سروش.
بهار، مهرداد (1374 ش)؛ جستاری چند در فرهنگ ایران؛ تهران: فکر روز.
ــــــــــــــــ (1384 ش)؛ ادیان آسیایی؛ چ پنجم، تهران: سرچشمه.
ــــــــــــــــ (1385 ش)؛ از اسطوره تا تـاریخ؛ گـرد آوری و ویـرایش: ابوالقاسـم اسـماعیل‌پـور؛ ج چهارم، تهران: چشمه.
ـــــــــــــــــ (1387 ش)؛ بندهشن؛ چ دوم، تهران: توس.
بیلسکر، ریچارد (1387 ش)؛ اندیشۀ یونگ؛ ترجمه: حسین پاینده؛ تهران: مروارید.
پورجوادی، نصراله (1382 ش)؛ عرفان و اشراق؛ تهران: مرکز.
پورداود، ابراهیم (1394 ش)؛ اوستا (گاثاها)؛ دوره چهارجلدی، چ اول، تهران: نگاه.
ــــــــــــــــــــ (1377 ش)؛ یشت‌ها؛ چ دوم، تهران: اساطیر.
دورکهیم، امیل (1382 ش)؛ صور ابتدایی حیات مذهبی؛ ترجمه: نادر سالارزاده امیری؛ تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
روایت پهلوی (1367)؛ ترجمه مهشید میرفخرایی؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
سهروردی، شهاب‌الدین یحیی (1380 ش)؛ مجموعه مصنفات شیخ اشراق؛ تصحیح و تحشیه و مقدمه: سیدحسین نصر و مقدمه و تجزیه و تحلیل فرانسوی: هنری کربن؛ چ سـوم، تهـران: پژوهشگاه علوم انسانی.
شایگان، داریوش (1373 ش)؛ هانری کربن: آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی؛ ترجمه: باقر پرهام؛ تهران: نشرفرزان.
فردوسی، ابوالقاسم (1374 ش)؛ شاهنامه؛ تصحیح: ژول مل؛ تهران: سخن.
فوردهام، فریدا (1388 ش)؛ مقدمه‌ای بر روانشناسی یونگ؛ ترجمه: مسعود میربها؛ تهران: جامی.
فدایی، فرید (1387 ش)؛ کارل گوستاو یونگ؛ تهران: دانژه.
کربن، هانری (1385 ش)؛ بن‌مایه‌های آیین زرتشت در اندیشه سهروردی؛ ترجمه: محمود بهفروزی؛ تهران: جامی.
کریمی زنجانی اصل، محمد (1383 ش)؛ ابن‌‌سینا و جنبش‌های باطنی؛ چ اول، تهران: نشر کویر.
کزازی، میرجلال‌الدین (1385 ش)؛ نامه باستان 9 (از پادشاهی خسروپرویز تا پادشاهی یزدگرد)؛ تهران: سمت.
گزیده‌های زادسپرم (1366)؛ ترجمه محمدتقی راشد محصل؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
موحد، صمد (1374 ش)؛ سرچشمه‌های حکت اشراق؛ تهران: فراروان.
مدرسی، فاطمه (1382)؛ «کی‌خسرو فرهمند به روایت فردوسی و سهروردی»؛ پژوهشـگاه علوم انسانی، ش 37.
هال، کالوین و ورنون جی نوردبـای (1375 ش)؛ مبانی روان‌شناسی تحلیلـی یونـگ؛ ترجمه: محمدحسین مقبل؛ تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم.
هندرسن، جوزف‌لوئیس (1383 ش)؛ انسان و اسطوره‌هایش؛ ترجمه: حسن اکبریان طبری؛ تهران: دایره.
یونگ، کارل گوستاو (1387 ش)؛ انسان و سمبول‌هایش؛ مترجم: محمود سلطانیه؛ تهران: جامی.
Benveniste, É. et L. Renou ( 1934), “Vṛtra et Vṛthragna, étude de mythologie indo-iranienne”, Cahiers de la Société Asiatique, III, Paris, pp. 7-8.
Pirart, É. ( 2010), Les Adorables de Zoroastre, Textes avestiques traduits et présents